คุณกำลังคิดพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? ถ้าใช่, คุณก็เข้ามาถูกเวปแล้วเพราะ iliketraining.com นั้นรวบรวม สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สฟรี ที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลิกภาพ, การบริหาร, การตลาด, วิชาชีพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกสมัครอย่างครบครัน จึงไม่แปลกที่เรานั้นเป็นเวปอันดับหนึ่งด้านการอบรมฟรี สัมมนาฟรี!

สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

อบรมมาใหม่

หลักการและเหตุผล:             ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตของแต่ละคนต้องพบเจอกับสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากมายใน...
เข้าดู 7 ครั้ง
จุดประสงค์ของหลักสูตร   · เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้อบรมนำไปประยุกต์ใช้กับงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ   &midd...
เข้าดู 32 ครั้ง
ความสำคัญ       ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งมอบ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่...
เข้าดู 13 ครั้ง
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พย...
เข้าดู 104 ครั้ง
หลักการและเหตุผล         สภาพงานในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่บ่งชัดว่านับวันอัตราการขยายตัวจะยิ่งสูงขึ้น และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่...
เข้าดู 75 ครั้ง
หลักการและเหตุผล คุณเคยเกลียดการขายไหม คุณเกลียดการถูกปฏิเสธไหม หลายคนเกลียดคำเหล่านี้ แต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังของคำเหล่านี้มีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่เสม...
เข้าดู 1 ครั้ง
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร   เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ&nb...
เข้าดู 2 ครั้ง
สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และ...
เข้าดู 2 ครั้ง
หัวข้อหลักสูตร กรอบความคิดผู้นำ การส่งเสริมทัศนคติของตนเอง ปรับมุมคิดสู่ผู้จัดการมืออาชีพ 5 หลักคิดที่เป็นปัญหาในการทำงาน รู้เรื่องการจัดการ ...
เข้าดู 9 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ   วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่า...
เข้าดู 3 ครั้ง
จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา   หลักการและเหตุผล       การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข...
เข้าดู 2 ครั้ง
ในปัจจุบันการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงาน ที่ทำงานหลายๆ แห่งถึงขนาดใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารทางอีเมล์ อีกทั้ง...
เข้าดู 1 ครั้ง
หลักการ/แนวความคิด       การเงินเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและเข้าใจยาก ผู้บริหารในหลายองค์กรไม่ได้มีความถนัดในเรื่องของการเงินมากนั...
เข้าดู 1 ครั้ง
ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 (15 มี.ค. 62) อ.สุกิจ ราคา 3900 บาท ที่มาของหลักสูตร  วิวัฒนาการทางการตลาด มีก...
เข้าดู 3 ครั้ง
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ                ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไร...
เข้าดู 29 ครั้ง
(บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์) ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ...
เข้าดู 26 ครั้ง
หัวข้อการอบรม 09.00-16.00 -องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้ - การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน - การมองปัญหาของแต่ละบุคคล - ความ...
เข้าดู 16 ครั้ง
การบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า - การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า - การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค...
เข้าดู 20 ครั้ง
เนื้อหาหลักสูตร : การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์  (ROHS, REACH, ELV, IMDS) * การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  ...
เข้าดู 7 ครั้ง
หัวข้อการบรรยาย ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน เข้าใจมุมมองตนเอง และมุม...
เข้าดู 12 ครั้ง
หัวข้อการบรรยาย ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน เข้าใจมุมมองตนเอง และมุม...
เข้าดู 6 ครั้ง
การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจ...
เข้าดู 4 ครั้ง
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ   การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพ...
เข้าดู 4 ครั้ง
หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS)   วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ·    &nb...
เข้าดู 3 ครั้ง
หลักสูตร พื้นฐานออกแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ BASIC SOLID WORKS PARTS DESIGN 2DAY        ปัจจุบันการออกแบบชิ้นส่...
เข้าดู 3 ครั้ง
หลักสูตร : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN CONTINUE IMPROVEMENT BYKAIZEN ACTIVITY    หัวข้อการอบรม 1. ไคเซ็นคืออะไร วัตถุ...
เข้าดู 2 ครั้ง
หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร             ปัจจุบันการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มข...
เข้าดู 4 ครั้ง
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ประกอบการได้นำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจอุตสาห...
เข้าดู 2 ครั้ง
การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ROHS, REACH, ELV, IMDS)   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :    &nbs...
เข้าดู 2 ครั้ง
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกันด้วยเครื่องมือคุณภาพ   การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพ...
เข้าดู 3 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

CMSK Academy ได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ให้เป็นสถาบันอบรมตามโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP) ซึ่งเมื่อผู้อบรมผ่านการอบ...
การใช้บริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice (รุ่นที่ 5)
นักบัญชี … คุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ถึงเวลาแล้ว ... ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเพิมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานบัญชีขอ...
สัมมนา Pre-IA (Internal Auditor) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (หลักสูตรใหม่ 2561)
มาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สามารถวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง ด้วยหลักสูตร "การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรม และอพาร์ทเม้นต์ขนาด SMEs(ขนาดกลางและขนาดย่อม)"
สามารถประเมินประสิทธิภาพและผลการดําเนินงานของธุรกิจเพื่อนําไปใช้ในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย
*กรุณานำ Notebook MS Excel 2010 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา *รับฟรี Handy Drive พร้อม Case Studies
สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ ติวเข้มเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรของกรมสรรพากร