สำหรับธุรกิจการเงินและบัญชีนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ซึ่งผู้ประกอบการควรจะทำความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ธุรกิจ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาต...
เข้าดู 2804 ครั้ง
ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติในไทยมุมมองAECพนักงานต่างชาติกับRegional Operating quarters (ROHs)
เข้าดู 70 ครั้ง
หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121) รุ่นที่ 67, วันพุธที่ 10 - เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โ...
เข้าดู 48 ครั้ง
Facebook LIVE ฟรี ‼️ กับประเด็นสำคัญของ กรอบแนวคิดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ Update หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ล่าสุด
เข้าดู 214 ครั้ง
กลับมาอีกครั้ง VIRTUAL TRAINING อบรมออนไลน์ ฟรี‼️ ผ่าน Facebook Live กับประเด็น HOT ในช่วงต้นปี
เข้าดู 268 ครั้ง
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 47, วันอังคารที่ 9 - พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ...
เข้าดู 83 ครั้ง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน
เข้าดู 512 ครั้ง
มาพูดคุยในประเด็นที่หลายท่านสงสัยว่า
เข้าดู 492 ครั้ง
Money & Mindset "อย่าให้คำว่ารู้แล้ว ทำให้คุณพลาดเรื่องดีๆ" วางแผนการเงินอย่างไรให้ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง
เข้าดู 1350 ครั้ง
การนำสินค้าเข้าหรือส่งออกทุกครั้งต้องผ่านพิธีการศุลกากร การมีความรู้เกี่ยวกับหลักการสำคัญของโครงสร้างภาษีศุลกากร จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนแ...
เข้าดู 146 ครั้ง
8 ประเด็นปัญหาทางบัญชีช่วง Covid - 19 ที่นักบัญชีห้ามพลาด ประเด็นปัญหาผู้เช่าและผู้ให้เช่ากับมาตรการผ่อนปรน กิจการ NPAEs ใช้มาตรการผ่อนปรนได้หรือไม...
เข้าดู 184 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ Excel ในการบริหารสินค้าคงเหลือ, การนำ Pivot Table, มาควบคุมภายในสินค้าคงเหลืออย่างเป็นระบบ ประเด็นปัญหาในการจัดทำบัญชีของสินค้าคงเหล...
เข้าดู 174 ครั้ง
หลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19, การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า-มูลค่าปัจจุบัน, การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
เข้าดู 138 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร Accounting Information Analysis Technique for Management เทคนิคการนําข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน...
เข้าดู 254 ครั้ง
เพื่อทราบความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กรให้ได้ตามเป้าหมาย ทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
เข้าดู 180 ครั้ง