อบรม 15 มกราคม 2562

ไม่พบประกาศอบรมสัมมนา 15 มกราคม 2562

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รามเกียรติ์ ชุด รามราชจักรี โดยมีหนุมานเป็นทหารกองทัพหน้ายกข้ามมหาสมุทรมาเมืองลงกา เพื่อชิงนางสีดากลับคืน
หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่เหมาะสมในการนำมาทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง
เพื่อทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
เป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดแก่นายจ้าง ก็ย่อมได้รับการประกันจากนายจ้างว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อลูกจ้างดังกล่าว
เพื่อให้ภาคประชาชนคนตัวเล็ก ๆ ได้ลุกขึ้นมาร่วมรับผิดชอบสังคม ลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเอง มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต เป็นหน่วยเฝ้าระวังและส่งเสียงเมื่อมีสิ่งผิดปกติ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง” รุ่นที่ 6
ท่านจะได้เข้าใจระบบอัดอากาศ,เทคนิคการประเมินสมรรถนะ ตลอดจนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อากาศอัด ... โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ. ไชยะ แช่มช้อย และคณะ
เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงแนวทางการการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย