สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sales Planning & Sales Forecast Analysis ) #การทำกิจกรรมฝึกปฏิบ...
เข้าดู 68 ครั้ง
สำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน เทคนิคและทักษะหลายประการ ของผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนี้ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิ...
เข้าดู 60 ครั้ง
ขอเชิญอบรมสัมมนา หลักสูตร การดูแลภาพลักษณ์ และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน การเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีจากภายในและมีการแสดงออกที่น่าประทับใจการนำเสนอท...
เข้าดู 83 ครั้ง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing Customer complaints ) #เป็นความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ใ...
เข้าดู 81 ครั้ง
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่น...
เข้าดู 46 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพ...
เข้าดู 73 ครั้ง
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยาบุคคลควรเข้าใจ มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจกฎหมายแรงงานที่สำคัญในการบริหารงานด้าน...
เข้าดู 47 ครั้ง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม” #ดังนั้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู...
เข้าดู 53 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills) #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริ...
เข้าดู 81 ครั้ง
วิเคราะห์เจาะลึกด้านการตลาดและการขายกับพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุค New Normal เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และการแผนขายรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสมัยให้เข้า...
เข้าดู 62 ครั้ง

อบรม เมษายน 2565

ผู้เข้าอบรม จะสามารถป้องกัน ข้อผิดพลาด และพบวิธีการปรับปรุงข้อผิดพลาดงานเขียนให้ดีขึ้น
เข้าดู 509 ครั้ง
ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนการขายจากการ Role-Play ด้วยขั้นตอนการขายที่ถูกต้องและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี
เข้าดู 591 ครั้ง
ผู้เข้าอบรมจะได้รับแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขายได้ มีความรู้และความเข้าใจการโค้ชทีมงานฝ่ายขาย
เข้าดู 571 ครั้ง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
เข้าดู 569 ครั้ง
ร่วมเปิดประสบการณ์เคล็ดลับการทำข้าวแช่แสนอร่อย เมนูคู่หน้าร้อน ทำเองก็ง่าย ทำขายก็ปัง
เข้าดู 211 ครั้ง
เปิดกล่องเพื่อสร้างโอกาส สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างจริงจัง อยากนำความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนให้ตัวเอง หรือ สร้างรายได...
เข้าดู 651 ครั้ง
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเครื่องจักร ด้วยการวัดค่าจาก OEE เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรอย่างเป็นรูปแบบ
เข้าดู 513 ครั้ง
เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงหลักการสำคัญในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เข้าใจถึงกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก
เข้าดู 552 ครั้ง
ตะไล ขนมเนื้อคู่ของก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวเรือ รสจัดจ้านน้ำขลุกขลิก ขนมถ้วยเรือ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้กับวิทยาลัยดุสิตธานี
เข้าดู 638 ครั้ง
เปิดกล่องเพื่อสร้างโอกาส สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างจริงจัง อยากนำความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนให้ตัวเอง หรือ สร้างรายได...
เข้าดู 651 ครั้ง
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการบริหารการประชุมและการจัดการประชุมร่วมกับผู้อื่นมุ่งความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน
เข้าดู 342 ครั้ง
จะทำให้คุณได้เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์แห่งการอ่านคนให้ออกก่อนจะบริหารคนอย่างมีทิศทาง
เข้าดู 528 ครั้ง
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
เข้าดู 469 ครั้ง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ
เข้าดู 569 ครั้ง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายการค้าระหว่งประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหว...
เข้าดู 510 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายข...
บริหารทีมงานสร้างสายการบริหารการสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงาน
ขอเชิญ อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements) อย่างมีประสิทธิภาพ #เพื่อรองรับการตรวจประเมินในการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP codex ภายใน ปลายปี 2564
พื้นที่ไม่เกิน 150 ตรม. 2,500 บาท - พื้นที่ 151 ตรม. ขึ้นไปคิดเพิ่ม ตรม. ละ 10 บาท
ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการสาขาอุตสา...
แผนกบริการต้อนรับส่วนหน้า ถือได้ว่าเป็นแผนกแรกและแผนกสุดท้ายที่ลูกค้าจะได้พบลูกค้า การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อให้กลับมาใช้บริการที่โรงแรมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สำ...
เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำคือต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม