สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

ขอเชิญอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย Negotiation and selling techniques with Smart personality
เข้าดู 45 ครั้ง
สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 66/67 ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและผลประกอบการ สอดคล้อ...
เข้าดู 60 ครั้ง
ขอเชิญฟังสัมมนาหลักสูตรธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job) ที่เหมาะสำหรับหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แ...
เข้าดู 15 ครั้ง
การบริหารงานจะเข้มแข็งหรือยั่งยื่นมั่นคงเพียงใด ความสาคัญการบริหารเชิงกลยุทธ์ ((Strategic Management) ผู้บริหารต้องเข้าใจการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ กา...
เข้าดู 74 ครั้ง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) #เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่...
เข้าดู 70 ครั้ง
หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหม...
เข้าดู 38 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ( SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER ) #เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดคล...
เข้าดู 59 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิคที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน อาทิ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการวิเค...
เข้าดู 58 ครั้ง
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร...
เข้าดู 101 ครั้ง
กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (w...
เข้าดู 70 ครั้ง

อบรม 24 มิถุนายน 2566

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills) #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริ...
เข้าดู 63 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills) #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริ...
เข้าดู 82 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills) #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริ...
เข้าดู 81 ครั้ง
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่...
เข้าดู 2891 ครั้ง
ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางอย่างครบทุกแง่มุม ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการระบบขนส...
เข้าดู 137 ครั้ง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จึงได้เปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นนักวิเ...
เข้าดู 60 ครั้ง
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
เข้าดู 81 ครั้ง
หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก วัย 7 ปีขึ้นไป * เรียนสนุก ในรูปแบบ online หรือ onsite ผ่าน Theme เรื่อง * ภาคภูมิใจในผลงานตนเองที่สร้างสรรค์ขึ้น *...
เข้าดู 16 ครั้ง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวในข้างต้น จึงเปิดหลักสูตร Mini Master ...
เข้าดู 24 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ศิลปการขายสินค้าให้ได้ราคาล้วงลับกลลวงการขายยอดขายทะลุเป้าต้องรู้หลังจิตวิทยาลูกค้าคือหนูต้องจับหนูให้อยู่มัด 4 อาวุธเพื่ออ่านเกมขายเพิ่มยอดปรับจุดยืนเพิ่มความสัมพันธ์ก่อนขายเสก...
กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสน...
การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน
พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาท สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
ในปัจจุบันธุรกิจนำเข้าสินค้าทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตคราวละมาก ๆ และขายยกล็อต หรือธุรกิจที่ขายสินค้าวิศวกรรมที่มีราคาสูง อย่างเช่น เครื...
ทำหลักสูตรนี้มาเพื่อ ให้ความรู้และเทคนิคการเร่งรัดหนี้สินสำหรับลูกหนี้การค้า ที่ถูกกฎหมายและสามารถใช้ได้จริง ๆ ทำให้ลูกหนี้ค้นพบทางออกของปัญหาที่ดี ปลดประวัติเครดิตกับบริษัทคู่ค...
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เข้าใจง่าย ผ่านworkshop&roleplay เน้นผลลัพธ์นำไปใช้ได้จริง
ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน · ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน · เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า · สาเหตุของความไม่พ...