สัมมนาฟรี อบรมฟรี

การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย)

อบรมวันที่ 30 กันยายน 2565
จำนวนคนดู 769 ครั้ง
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย)

หลักการสรรหา,คัดเลือกซัพพลายเออร์(ผู้ขาย)ฉบับย่อที่อบรมจบภายใน 1 วัน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามรถพัฒนาศักยภาพในการทำงานพร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานแนวคิดและหลักการในการบริหารภาวะผู้นำตั้งแต่การบริหารตนเองการบริหารผู้อื่นการบริหารงานเกิดทักษะและความมั่นใจ
หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมช...
ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์กรในการประสานงานร่วมกัน เข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดีในกระบวนการทำงานของส่วนงานตนเองและส่วนงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ ช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หลักสูตรนี้ เพื่อเป็นการเเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านงานบริการ ในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และกลับมาใช้บริการอย่า...
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวในข้างต้น จึงเปิดหลักสูตร Mini Master in HR Management ขึ้น เพื่อพัฒ...
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นำการประชุมและผู้เกี่ยวข้องในการประชุม เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมที่มีประสิทธิผล
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้ายุค เพื่อช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ และจัดระบบกระบวนการในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัท