สัมมนาฟรี อบรมฟรี

ทดลองเรียน MBA ฟรี โอกาสสัมผัสประสบการณ์เรียนปริญญาโท ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

อบรมวันที่ 10 กันยายน 2565
จำนวนคนดู 367 ครั้ง
ทดลองเรียน MBA ฟรี โอกาสสัมผัสประสบการณ์เรียนปริญญาโท ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ทดลองเรียน MBA ฟรี โอกาสสัมผัสประสบการณ์เรียนปริญญาโท ที่วิทยาลัยดุสิตธานี พบกับอาจารย์กับกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันจริงในสถานที่จริง

ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ศรีนครินทร์ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 9:00-11:30 น.

 

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ ( Hospitality Business Management ) และ
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ( Innovative Entrepreneur ) และ
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management)

รายละเอียดการเรียนในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน:
จัดการเรียนเป็นการเรียนครั้งละ 1 วิชาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน (Block Courses)
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.
กลุ่มวิชาบังคับ (Required Courses) 5 วิชา รวม 20 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses) 

  • นักศึกษาแบบวิทยานิพนธ์ จะต้องเลือกเรียนวิชาเลือก 3 วิชา รวม 12 หน่วยกิต 
  • นักศึกษาแบบค้นคว้าอิสระ จะต้องเลือกเรียนวิชาเลือก 6 วิชา รวม 24 หน่วยกิต 

Seminar จำนวน 1 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตรประมาณ 1.5 ปี 49 หน่วยกิต (ระยะเวลาศึกษา 1 ปีการศึกษา + 1 ภาคการศึกษา)

บัณฑิตวิทยาลัยจะรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรหรือ ID Line ด้านล่างค่ะ 

ขอบคุณค่ะ 

คุณสุทธิรักษ์ (พี่ก้อ)  

เบอร์โทรศัพท์ 0958068871  

ไลน์ไอดี suttiraksk 

คำค้นประกาศนี้ Tags: โรงแรม, MBA, บริหารธุรกิจ, ดุสิตธานี, ธุรกิจอาหาร, ปริญญาโท

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KPI และ OKR อย่างแท้จริง สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานที่เหมาสมกับองค์กร/หน่วยงานของตนเองได้
เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นับวันยากขึ้นทุกที และเสนอยุทธวิธีแก้ไขปัญหาด้าน HRM กลยุทธ์การสรรหาพนักงานแนวใหม่ ด้วยกลยุทธ์การตลาด เป็นอาวุธที่จะทำให้ท่านสามา...
ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจองค์ประกอบความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ TQM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนากลยุทธ์สำหรับการนำ TQM ไปใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี
เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ฝังตัว (Arduino) (Basic Embedded Electronic (Arduino))” รุ่นที่ 1
ขอเชิญอบรม หลักสูตร “เทคนิคปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์โดย Admin” หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยที่สุดเข้ากับยุคสถานการณ์และการปรับตัวแบบฉับพลันหรือที่เราได้ยินเสมอว่า วิกฤติ D...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle” รุ่น 3
เพื่อให้นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างาน ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
กฎหมายถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องรู้ เมื่อทำความผิดแล้วจะอ้างว่าทำไปเพราะไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้เพราะเรื่องของกฎหมายแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก