มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
จำนวนคนดู 405 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

“Update กฎหมายแรงงาน

เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้”

 

หลักการและเหตุผล       

 

       "กฎหมายแรงงาน" ข้อบังคับที่รัฐได้กำหนดขึ้น เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน ซึ่งปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่ในองค์กร เกิดจากการไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในการบังคับใช้กฎหมาย  ผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่ต้องบริหารจัดการและบังคับบัญชาพนักงานในหน่วยงานของตนเอง ย่อมต้องเข้าใจสิทธิและสวัสดิการพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ 

 

        ในหลักสูตรนี้ ท่านจะได้เรียนรู้หลักการ Update!! กฎหมายแรงงานและคดีแรงงานใหม่ที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรรู้ ความสำคัญของกฎหมายแรงงานต่อองค์กร ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจ้างงาน วันหยุดวันลา การเลิกจ้าง การลาออก ฯลฯ รวมไปถึง Shared Knowledge เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 


Key Contents
♟ รู้กฎหมายแรงงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
       • “กฎหมายแรงงาน – เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร”
           - ความสำคัญ แนวคิด หลักปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
           - ผลดีของการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
           - ตัวอย่างคดีสำคัญที่เกิดจากพฤติกรรมของนายจ้างและลูกจ้างในองค์กร เช่น การแชทในระหว่างเวลาทำงาน การโพสต์ข้อความที่ส่งผลต่อการทำงานและองค์กร ฯลฯ
      • “การบริหารงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน : ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหาร”
           - หลักการสำคัญในการเขียนสัญญาจ้างแรงงาน
           - ข้อพึงระวังในการจ้าง และเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน
           - การบริหารวันหยุด วันลา (วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาป่วย วันลากิจ และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามกฎหมายใหม่)
           - การปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เช่น การแต่งกาย การลงเวลาทำงาน การยื่นใบลา การแสดงใบรับรองแพทย์
           - การเลิกจ้าง (การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาจ้าง ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม) การลาออก การเกษียณอายุ
           - ความแตกต่าง และวิธีการจัดทำใบสำคัญแสดงการทำงาน หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง
           - ข้อสังเกตในการทำสัญญาจ้างแรงงานภายหลังเกษียณอายุ
           - คดีตัวอย่าง แนวคำพิพากษาศาลฎีกา และตอบข้อซักถาม

 

♟ การจัดทำเอกสารการจ้างแรงงานกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
           
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารการจ้างงาน
           - บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

♟ กรณีศึกษาจริงทั้งในกรณีทั่วไป และในกรณีที่เป็นคดีความ
           
- ข้อสังเกต และข้อพึงระวังในการจัดทำเอกสารการจ้างงานในยุคที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ใบสมัครงาน สัญญาจ้างแรงงาน ใบรับรองแพทย์ ประวัติอาชญากรรม ทะเบียนลูกจ้าง หนังสือเตือน ใบสำคัญแสดงการทำงาน ฯลฯ)


Key Benefits

1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้
2. เรียนรู้ข้อกฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้ส่วนที่สำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารคน บริหารแรงงาน เพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
3. เพื่อให้เข้าใจในการใช้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานและผลตอบแทน รวมถึงการจัดทำเอกสารการจ้างแรงงานกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
4. ตัวอย่างคดีสำคัญที่เกิดจากข้อพิพาทแรงงานในองค์กร กรณีศึกษาต่าง ๆ

 

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

 

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/762/กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่/

วิทยากร

ผศ.ดร.โสภณ เจริญ
- ผู้ช่วยสาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาสัยศรีปทุม
- ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
- ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ประสบการณ์การทำงาน
- นักวิชาการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- นิติกร ประจำฝ่ายกฎหมาย บริษัท ช. การซ่าง จำกัด (มหาชน)
- คณะกรมการพัฒนาระบบงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
- ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำศาลแรงงานกลาง
- กรรมการสรรหา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร กฎหมายแรงงาน, อบรม กฎหมายแรงงาน, หลักสูตร ผู้บริหาร, กฎหมายแรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญฟังสัมมนาหลักสูตรธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job) ที่เหมาะสำหรับหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บ...
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวห...
เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ต้องการลงทุนมรธุรกิจการบริการที่พักและอาหาร ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
เรียนรู้ประวัติและสายพันธุ์ของกาแฟ ประเภทและรสชาติของกาแฟแต่ละชนิด
ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดห...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)” รุ่น18
เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน