มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

อบรมวันที่ 23 มีนาคม 2566
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน  (Be Purchasing Leader)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)
- รอบที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 4 วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 5 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 6 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 7 วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 8 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 9 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 10 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
ราคา 2300 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

*** ยืนยันจัดอบรม 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-15.00 น. รูปแบบ Zoom ***

หลักการและเหตุผล

     ไม่ว่าคุณจะอยากเป็น หรือไม่อยากเป็น ! แต่เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า :  งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!   
เพื่อที่คุณจะได้บริหารหน่วยงานที่คุณต้องดูแลให้ได้ และต้องดีด้วย !

     จากประสบการณ์ของผมในการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อทั้งหมด ทั้งแบบ Basic Class จนถึง Advance Class  ที่ต้องสัมผัสกับผู้เรียนในหลากหลายระดับ ทั้งจากองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทำให้ผมรู้ว่า พวกเขาต้องการองค์ความรู้แบบไหน เพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในหน่วยงานจัดซื้อ (Purchasing Leader) หรือจะก้าวขึ้นมาเป็น ผู้จัดการจัดซื้อ (Purchasing Manager) หรือจะสูงกว่านั้น !

     จากประสบการณ์ตรงของผู้สอน ที่เติบโตจากสายงานจัดซื้อ เริ่มต้นจาก เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing staff) และเติบโตจนไปเป็น ผู้จัดการจัดซื้อ (Purchasing Manager) และตำแหน่งสุดท้ายไปเป็น ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) (นอกจากความรับผิดชอบตามสายงานแล้ว ผมยังเคยรับผิดชอบในตำแหน่ง QMR / Leader Auditor/ Kanban System Trainer/ MRP analysis)

     จากทั้ง 2 ประสบการณ์ ผมเชื่อว่า ผมสามารถที่จะช่วยแนะนำ ให้ผู้ที่สนใจที่จะเติบโตในสายงานจัดซื้อได้เป็นอย่างดี  ผมจึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อ การพัฒนาบุคลากรในงานจัดซื้อขึ้นมา ที่มีชื่อว่า มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน  (Be Purchasing Leader) ห้องเรียนนี้จะบอกคุณว่า คุณต้องรู้อะไรบ้าง เพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในหน่วยงานจัดซื้อ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้กระบวนการจัดซื้อทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีคิดที่ดีเพื่องานจัดซื้อ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานจัดซื้อ
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  สามารถนำเอาแนวคิดทั้งหมดนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย
   5. ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี และองค์ความรู้จากผู้สอน ที่ได้แก่ Purchasing Job / Procurement Job  / Lead auditor / QMR of ISO / BOI & 19 bis / Import &  Export / Logistic : ERP & MRP & Re-order pointหัวข้อสำคัญที่คุณต้องรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. วิธีคิดเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Mindset)
           - บทบาทที่จำเป็นในงานจัดซื้อ (we want you to be)
           - หลักคิดเพื่องานจัดซื้อ (Principle of Purchasing : PSB / 6 R)
           - จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ (Purchasing Ethics)

   2. การบริหารองค์กรและกิจกรรมหน่วยงานจัดซื้อ (Management & Activity of Purchasing Dept)
           - การจัดองค์กร (Organization)
           - แผนผังการทำงาน (Work Flow)
           - คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction)
           - รายงานเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Report)
           - เอกสารเพื่องานจัดซื้อ (Purchasing Document)

   3. หน้าที่หลักของหน่วยงานจัดซื้อ (Main Duty of Purchasing)
           - Purchasing : Ordering System / Forecast Order / Purchasing Policy
           - Procurement : Supplier Selection / Supplier Agreement / Cost deduction

   4. ทักษะพิเศษที่ต้องมี เพื่องานจัดซื้อ (Special Skill for Purchasing Leader)
           - การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
           - การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)
           - การคัดเลือกและการประเมินผู้ขาย (Supplier Selection & Assessment)
           - การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management : Just in time / Re-order point / EOQ)
           - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Program Management (ERP / MRP)
           - การธุรกิจระหว่างประเทศ (International Trade : Import & Export)

   5. หน้าที่ของผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ (Manager Duty)
           - การประชุม (Meeting)
           - การพัฒนาคน (Training)
           - การสนับสนุน (Supporting)
           - การแก้ปัญหา (Solving)
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดการ หลักการ วิธีการ การวางแผนและควบคุมการผลิต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
สามารถจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกองค์กรย่อมต้องเกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสาร ด้านเวลา ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มักจะมีข้ออ้างเสมอ และจากปัญหาเล็กๆ เหล่านี้จะนำไปสู่ ความผิดพลาด ในก...
Model ธุรกิจที่ดี จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และจะต้องทำอย่างไรบ้าง สัมมนานี้ มีคำตอบให้กับคุณ
ขอเชิญฟังสัมมนาหลักสูตรธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job) ที่เหมาะสำหรับหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บ...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)