มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)

อบรมวันที่ 04 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 383 ครั้ง
อบรม หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
- รอบที่ 1 วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร

*** ยืนยันจัดอบรม 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom *** 

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันนี้  ผู้ที่จะดำรงชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดเพื่อให้ผลปฏิบัติงานตาม KPI ขององค์กรได้นั้น  ต้องมีแนวทางการปรับตัวในเรื่องของความรู้ ทักษะ และกรอบความคิดในการทำงาน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในธุรกิจปัจจุบัน
     กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เป็นกรอบความคิดที่ทำให้เราเข้าใจในศักยภาพของตนเอง และวิธีการเอาชนะอุปสรรค โดยมุ่งเน้นไปที่ความพยายาม การเรียนรู้ และเชื่อว่าเราทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา
     ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามรถพัฒนาศักยภาพในการทำงานพร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset พร้อมตระหนักถึงความสำคัญ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset
   3.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงวิธีการในการพัฒนากรอบความคิดแบบ Growth Mindset และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาหลักสูตร
   1.  หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ กรอบความคิด - การแสดงพฤติกรรม – ผลลัพธ์
   2.  ความหมายและความสำคัญของ Growth Mindset และ Fixed Mindset
   3.  5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Growth Mindset และ Fixed Mindset
               - VDO “เรียนรู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ Mindset”
   4.  Workshop ประโยชน์ของ Growth Mindset
   5.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
   6.  แนวทางการพัฒนา Growth Mindset
               - Inside Out Approach (การพัฒนาตนเองจากภายใน)
   7.  Work Shop “จับผิดความคิด Fixed Mindset”
               - Outside In Approach (การสร้างสภาพแวดล้อมจากภายนอก)
   8.  Work Shop “ฝึกการชื่นชม และให้ Feedback”
   9.  การพัฒนาแนวความคิด เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ลักษณะการเรียนรู้
               - บรรยาย กรณีศึกษา  กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
       1. หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์
       2. กรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset
       3. 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Growth Mindset และ Fixed Mindset
       4. แนวทางการพัฒนา Growth Mindset
              - Inside Out Approach
              - Outside In Approach
       5. การฝึกปฏิบัติวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนา Growth Mindsetสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการ...
ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร "การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL" วันที่ 3-5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่งมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่อง...
เรียนรู้แนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี
ขอเชิญอบรมหลักสูตร ศิลปะการโน้มน้าวการขายสำหรับลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์ ( The Art of Persuasive Sales for High-End Clients ) สร้างจิตวิทยาในการเจรจารู้จักเลือกใช้คำพูดที่มีศิลปะช่วยโน...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ...
เพื่อการเรียน รู้ 2013 พร้อมการเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ ( Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally )