มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)

อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 136 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ  (Cost / Price Analysis  for  Purchasing)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)
- รอบที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 15:00
- รอบที่ 7 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 8 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 9 วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 15:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
ราคา 3200 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

*** ยืนยันจัดอบรม 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom ***         หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)

เมื่อเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนทางธุรกิจขององค์กร  หน่วยงานจัดซื้อจำเป็นจะต้องถูกฝึกให้นึกถึง ความคุ้มค่าในการจ่ายเงินให้มากที่สุด ที่เราจะเรียกกันในวงการว่า Cost Conscious ซึ่งเราสามารถปลูกฝังแนวคิดนี้ให้พวกเขาได้ แต่ในทางปฏิบัติ พวกเขาจะสามารถนำเอาแนวคิดนี้ ไปปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ! พวกเขามีองค์ความรู้ในเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) มากน้อยแค่ไหน ! เพราะเรารู้กันว่า องค์ความรู้แบบนี้ ไม่ได้มีสอนกันในทุกภาควิชาในสถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ ก็อาจจะไม่ได้จบมาจากภาควิชาที่มีการสอนวิชานี้ด้วย !

          แล้วเราจะคาดหวังให้พวกเขาทำหน้าที่ดูแล ต้นทุนทางธุรกิจของบริษัทได้มากน้อยแค่ไหน ! ถ้าจะแก้ปัญหานี้ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง

ผมในฐานะที่ปรึกษา ที่ทำงานด้านจัดซื้อมามากกว่า 20 ปี รู้ถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอแนวทางในแก้ไขปัญหานี้ โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมในเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) ขึ้นมาโดยใช้ ชื่อการอบรมนี้ว่า  การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ  (Cost / Price Analysis  for  Purchasing)

การเรียนในหลักสูตรนี้

   > เป็นแบบ Online Live on Zoom Meeting

  > ค่าใช้จ่ายในการอบรมนี้ ได้รวมถึง PDF File ที่จะให้กับผู้เข้าอบรมด้วย

   > เพื่อการถ่ายทอดที่ดีที่สุด คือ การใช้หลักการ Small Class Room เพื่อให้ผู้สอนได้ลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการการวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ  (Cost / Price Analysis  for  Purchasing)

  โดยการอบรมนี้ จะประกอบด้วย 6 หัวข้อใหญ่ ที่ต้องรู้ในการวิเคราะห์ต้นทุน :

          1. แนวคิดในการตะหนักถึงต้นทุน (Cost conscious) :

                    > Cost/Price Analysis : Who ที่เกี่ยวข้องกับใครโดยตรง

                    > Cost/Price Analysis : Why ทำไมต้องทำการวิเคราะห์

                    > Cost/Price Analysis : How ต้องคิดอย่างไร

          2. Cost/Price Analysis : 

                    > หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Concern Dept)

                    > วัตถุประสงค์ (Objective) / ประโยชน์ (Benefit)

                    > หน่วยงานต่างๆทำอะไรกับต้นทุนทางธุรกิจ และเพื่ออะไร ?

          3. เป้าหมายของการจัดซื้อ คือ Reasonable price :

                    > ราคาที่เหมาะสมเป็นอย่างไร (Reasonable Price)

                    > วิธีการค้นหาราคาที่เหมาะสม (Find out Reasonable price)

                              3.1 การเปรียบเทียบราคา (Price comparison)

                              3.2 การสืบราคา (Price survey)

                              3.3 การประกวดราคา (Tender)

                              3.4 การวิเคราะห์ต้นทุนและราคา (Cost /Price Analysis)

                    > การวิเคราะห์จุดอ่อนของแต่ละวิธี เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้

          4. ต้นทุนทางธุรกิจ มีหน้าตาเป็นอย่างไร 

                    > ทำความเข้าใจในต้นทุนทางธุรกิจ เป็นอย่างไร ? ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

                    > ต้นทุนทางธุรกิจ (Business Cost Element) ที่เราเห็นได้ใน 3 รูปแบบ

                              A.ต้นทุนธุรกิจในแบบ แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) & งบกำไรขาดทุน (Income Statement )

                              B.โครงสร้างของราคา (Price Structure)

                              C. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost)

                    > การสร้างสูตรเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ เพื่อค้นหาราคา และต้นทุนที่เหมาะสม

          5. การค้นหา ต้นทุน และการประเมินการ (Find out & Estimation )

                    5.1 การค้นหาราคา (Price Sourcing)

                    5.2 เครื่องมือในการค้นหาต้นทุน (Searching Tool)

                              > องค์ประกอบและรายละเอียดของต้นทุน (Cost Element detail) : Check List

                              > การค้นหาต้นทุน : Cost Breakdown / Cost Estimation 

          6. Price Analysis Exercise : แบบฝึกหัด

                    > Cost Analysis : เพื่อค้นหาต้นทุน

                    > Price Analysis : เพื่อการต่อรองราคา

 หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ

    > ได้เรียนรู้แนวคิด และหลักการของต้นทุนทางธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นในการวิเคราะห์ต้นทุนและราคา

    > ได้รับองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ และค้นหาต้นทุน ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี 

    > สามารถได้รับ Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

    > ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System  (Be QMR , QS , ISO) /  BOI & 19 Bis / Import & Export  / Logistic  (ERP / MRP)
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์กรในการประสานงานร่วมกัน เข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดีในกระบวนการทำงานของส่วนงานตนเองและส่วนงาน
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของคณะจิตวิทยาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวคิดเชิงบูรณาการ ในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในทุกองค์กรได้มีการขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แล้วเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าชื่อถือในระบบการทำงานแก่ลูกค้า และเป็นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนในการทำงาน...
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยาบุคคลควรเข้าใจ มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจกฎหมายแรงงานที่สำคัญในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้ง Update...
การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประ...
สามารถจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร
เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที...
เพิ่มทักษะในการนำเทคนิคเลขานุการและนักธุรการยุคใหม่เข้ามาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ