มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยากรบุคคลควรเข้าใจ

อบรมวันที่ 07 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 241 ครั้ง
อบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยากรบุคคลควรเข้าใจ
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยากรบุคคลควรเข้าใจ
- รอบที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยกัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร

*** ยืนยันจัดอบรม 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Class Room ***

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันปัญหาด้านการแข่งขันทางธุรกิจอย่างนับว่ามีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลทำให้หลายองค์กรอาจละเลยที่จะให้ความสำคัญด้านกฎหมายแรงงานเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายแรงงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และเพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
     หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยาบุคคลควรเข้าใจ มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจกฎหมายแรงงานที่สำคัญในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้ง Update กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด เพื่อให้ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ เพื่อช่วยให้องค์กรลดความขัดแย้งภายในองค์กร และเพื่อลดความศูนย์ที่อาจเกิดจากการละเมิดกฎหมายแรงงานได้
วัตถุประสงค์  (Objective)
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายแรงงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ พรบ.ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธรุกิจ
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวทาง และวิธีการไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการฝึกอบรม

Part : 1 กฎหมายแรงงานปัจจุบัน
   1.  แบบทดสอบก่อนเรียน (ถ้ามี)
   2.  บทบาทของนายจ้างและลูกจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
   3.  ขั้นตอนการทำสัญญาการจ้างงานและการทดลองงาน
   4.  หลักการคํ้าประกันการทำงาน
   5.  การจ้างแรงงานหญิงและการจ้างแรงงานเด็ก
   6.  ประเภทของเวลาทำงานและวันลา และรูปแบบการจ่ายค่าจ้าง
   7.  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
   8.  ระเบียบวินัยและการลงโทษทางวินัย
   9.  หลักการจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
   10.  หลักการเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยปกติ ค่าชดเชยพิเศษ
Part : 2 Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
   1.  กรณีไม่คืนเงินหลักประกันและกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง
   2.  กรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง
   3.  สิทธิการลาเพื่อกิจธุระจำเป็น และสิทธิการลาเพื่อคลอดบุตร
   4.  การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาประเภทต่างๆ และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
   5.  กรณีหยุดกิจการบางส่วน หรือชั่วคราว หรือทั้งหมด และการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง
   6.  กรณีย้ายสถานประกอบกิจการไปแห่งใหม่
   7.  การประกาศ กำหนดเวลาการทำงานในแต่ละวัน
   8.  กรณีศึกษา คดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
Part : 3 พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการทำงานในปัจจุบัน
   1.  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
   2.  พ.ร.บ. ประกันสังคม
   3.  พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน
   4.  แบบทดสอบหลังเรียน (ถ้ามี)
   5.  สรุป / ถาม-ตอบ
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   -  การบรรยาย  30
   -  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
   -  กรณีศึกษา 10%สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วิเคราะห์เจาะลึกด้านการตลาดและการขายกับพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุค New Normal เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และการแผนขายรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสมัยให้เข้ากับยุค "เราต้องรอด"
สถาบันสอนการใช้โภชนาการอาหารหลักเพื่อลดไขมัน สุขภาพดีแบบยั่งยืน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็เข้าเรียนได้ หลักสูตร 1.30 ชั่วโมง
เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงที่ดี โดยสามารถแยกแยะ สังเกตพฤติกรรมลูกน้องระหว่างการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อพัฒนา “ผล...
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์กรในการประสานงานร่วมกัน เข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดีในกระบวนการทำงานของส่วนงานตนเองและส่วนงาน
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารทีมงานเพื่อประสิทธิภาพและการเพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน” หลักสูตรนี้ออกแบบและสอนโดย อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล เท่านั้น
ขอเชิญ อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements) อย่างมีประสิทธิภาพ #เพื่อรองรับการตรวจประเมินในการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP codex ภายใน ปลายปี 2564
จะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่...