มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ การบริหารงานขายเชิงรุก ( Pro-active Sales Management )

อบรมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 237 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ การบริหารงานขายเชิงรุก ( Pro-active Sales Management )
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การบริหารงานขายเชิงรุก ( Pro-active Sales Management )
- รอบที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00
สอนโดยธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
          ในยุคแห่งความท้าทายและการขายที่เปลี่ยนไป การเข้าถึงและดูแลลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องการความเอาใจใส่มากกว่าเดิม การค้นหาลูกค้าใหม่เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพและถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเป็น สิ่งสำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม กุญแจดอกสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ถ้าพนักงานขาดซึ่งเป้าหมายในการทำงานและทำให้การทำงานเป็นไปในลักษณะที่ไม่สามารถหวังผลได้อย่างเต็มที่ ผลที่ตามมาคือองค์กรไม่สามารถได้ผลลัพธ์ของงานอย่างเต็มความสามารถของพนักงาน

          ดังนั้น หลักสูตรเทคนิค “การบริหารงานขายเชิงรุก” ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงเป้าหมายในการทำงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถทุ่มเทการทำงานได้อย่างเห็นผล เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร การบริหารงานขายแบบเชิงรุกไม่ได้หมายถึงเรื่องการขายเพียงอย่างเดียว แต่รวมเป้าหมายของการเสนอขายทุกครั้งที่ต้องสามารถปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ นั่นคือลูกค้าคือเป้าหมายทางการขายที่สำคัญ

          หลักสูตรนี้จะบอกเล่าถึงวิธีการและเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การบริหารการขายแบบมืออาชีพ การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การแก้ไขปัญหาลดข้อโต้แย้งลง ท้ายสุดคือการนำเสนอและปิดการขายแบบเชิงรุก หรือก็คือเป็นการบริหารการขายแบบเชิงรุกนั่นเอง


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

   1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขาย

   2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่า “มืออาชีพ”

   3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้

   4. ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้

   5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด

   6. เพื่อเพิ่มเทคนิคการขายเชิงรุกให้เข้ากับพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน


คุณรู้ไหมว่า?

   “การขาย คือทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในทุกด้าน”

   “นักขายจะขายได้ ถ้าเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า"

   “ไม่มีธุรกิจใดอยู่ได้หากปราศจากการขาย”

   “คนเก่งเรื่องขาย ชีวิตจะสบาย”

   “นักขายมืออาชีพ จะขายได้ทุกอย่าง”

   "นักขายที่ดี คือต้องขายเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ไม่ใช่ขายเพื่อตัวเอง”


ธุรกิจท่านมีปัญหาอย่างนี้หรือไม่?

   ยอดขายไม่มี หรือเคยดีแต่ลดลงเรื่อย ๆ

   พนักงานขาย พูดไม่เป็น อธิบายสินค้าไม่ได้ ปิดการขายไม่ลง

   ตอบข้อโต้แย้ง ไม่เคลียร์

   วางตัวไม่ดี ท่าทีไม่เหมาะสม

   ไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

   ไม่เข้าใจการตลาดปัจจุบัน


อบรมแล้วจะได้อะไร?

   เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาด

   พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ

   ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น

   ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ

   ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง


หัวข้ออบรม

  1. Part 1 ทัศนคติบวกสร้างงานเชิงรุก

        - การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้มีความสำคัญมากกว่าอุปสรรคด้านความคิด

        - การเปลียนจากคิดเป็นลงมือทำ

        - โลกของการขายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

        - จิตวิทยาสำหรับการเป็นนักขาย

        - Perspective

  2. Part 2 ขั้นตอนการเตรียมคำถามและคำตอบล่วงหน้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า

        - Step 1: การตั้งคำถามปูทาง เพื่อขอข้อมูลลูกค้า (Know your Customer)

        - Step 2: การตั้งคำถามเพื่อรู้ปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า

        - Step 3: การตั้งคำถามเพื่อสะกิดใจลูกค้าถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น

        - Step 4: การตั้งคำถามเพื่อตอกย้ำให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ

        - WORK SHOP

        - กระบวนการขายแบบเชิงรุก

                 - Prospecting การแสวงหาผู้มุ่งหวัง

                 - Appointment การนัดหมายเพื่อเข้าพบ

                 - Approach การเข้าพบเพื่อเปิดใจ

                 - Fact &Finding การค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริง

                 - Presentation การนำเสนอสินค้า

                 - Answering Objection การตอบข้อโต้แย้ง

                 - Closing Sales การปิดการขาย

                 - Follow up การติดตามการขาย

         - การเพิ่มจำนวนลูกค้าเพิ่มยอดขาย Up-selling

         - กิจกรรม “วิเคราะห์และค้นหาความต้องการ”

                  - Activities

                  - Building Trust

                  - Create Branding

                  - Differentiation

                  - Customer Referrals

  3. Part 3 การเตรียมยุทธวิธีการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

        - การสร้างประเด็นความสนใจ

        - การชี้ประเด็นให้เห็นผลประโยชน์

        - บอกถึงประเด็นราคาและเงื่อนไข

        - อธิบายประเด็นเหตุผลและการยอมรับ

        - โน้มน้าวประเด็นเพื่อการตัดสินใจซื้อ Q & A
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขายเชิงรุก, Pro-active sale Management, นักขาย, พนักงานขาย, ทักษะการขาย, ขายแบบเชิงรุก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้ายุค เพื่อช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ และจัดระบบกระบวนการในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัท
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน)" รุ่น 6 วันที่ 3 -5 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บทบาทที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Strategic Plan) และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายใ...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิค วิธีการ จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ
การควบคุมสินค้าคงคลัง ( Inventory Control ) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ
เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการ Traffic อินเทอร์เน็ตด้วย cache server (ขั้นสูง) โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux” รุ่นที่1
เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดพื้นฐานในการนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ