มีค่าใช้จ่าย

อบรม การบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร ( Human Resources Compensation Management )

อบรมวันที่ 14 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 206 ครั้ง
อบรม การบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร ( Human Resources Compensation Management )
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร ( Human Resources Compensation Management )
- รอบที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยกัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
     ปัจจุบันองค์กรกำลังเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทว่าองค์กรจึงควรหันมาให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนภายในให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบุคลากรภายในองค์กรถือได้ว่าเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินธุรกิจที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการด้านค่างานขององค์กรและการประเมินค่าเงินของบุคลากร พร้อมทั้งกำหนดระดับค่างานและระดับบุคลากรภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกัน เพื่อนำไปจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างสวัสดิการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เครื่องมือและเข้าใจหลักการบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   -  การบรรยาย 40%
   -  กรณีศึกษา 10%
   -  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 50%
รายละเอียดการดำเนิน
   -  ( 2 ชั่วโมง )


หัวข้ออบรม

   1. การบริหารด้านค่าตอบแทน

          •  ค้นหาความต้องการด้านค่างานขององค์กร
          •  การระบุความต้องการด้านค่างานขององค์กร
          •  การจัดทำโครงสร้างระดับของค่างาน
          •  การประเมินค่างานของบุคลากร
          •  การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนขององค์กร
Workshop1 : ปรับใช้เครื่องมือประเมินค่างานบุคลากรสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร, Human Resources Compensation Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร ที่จะพัฒนาคุณให้เป็นเสือที่ติดปีกและพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบูรณาการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารโครงการ Project Management ในภาคอุตสาหกรรม และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำไปใช้อย่างมั่นใจจนบรรลุผลสำเร็จตามความต้อ...
เน้นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องมีความพึงพอใจ
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบัง...
วิชาที่คืนความเยาว์วัยด้วยพลังภายในตนเองวิชาที่คืนความเยาว์วัยด้วยพลังภายในตนเอง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของ HR แบบ Coach และ Facilitator
หลักสูตรวิเคราะห์อัตรากำลังคนขาด-เกิน แนวทางวางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน สร้างคนเก่งในองค์กร
เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงแนวทางการการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อกำหนดข้อกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม SOC / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / L...