มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 179 ครั้ง
อบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
- รอบที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 08 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 06 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 8 วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยกัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผันผวน คู่แข่งที่รุนแรงขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น แต่ยังมีปัญหาภายในองค์กรที่นับวันจะทวีความรุนแรงไม่แพ้กัน ผู้บริหารยุคปัจจุบันจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที 
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)  เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจำกัด และเพื่อนำศักยภาพที่เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรบุคคลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หลักสูตรนี้จะนำเครื่องมือหลักในการพัฒนาและประเมินวัดผล รวมถึงการวางเส้นทางการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่องานและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์  (Objective )

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล
    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
    3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทพรัยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
 


หัวข้ออบรม

   กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

          1. Competency 5 Tool

                   - Individual Development Plan (IDP)
                   - Career Path

                   - Succession Plan

                   - Talent Management
                   - Successor
Workshop  การหา GAP การปิด GAP

          2. Job Description 5 Tool
                   - Job Analysis & Work Flow
                   - Manpower Planing
                   - Job Evalution
                   - Salary Structure Designed
                   - Organization Design
Workshop  การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

          3. Key Performance Indicators 3 Tool
                   - Compensation Management
                   - Performance Management System
                   - Engagement
Workshop  การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
     - การบรรยาย  40%
     - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
     - กรณีศึกษา 10%

สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ, The Ultimate HR, อบรม ออนไลน์, อบรมออนไลน์, อบรม นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งาน เพื่อให้ได้งานและคุณสมบัติของคนที่เหมาะสม จุดเริ่มต้นของกระบวนการเขียน JD
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในก...
หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้านใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด...
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมามสำหรับองค์การที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอด และพนักงายที่ต้องได้ยอดในยุคลูกค้าหายาก แบบมีกลยุทธ์ที่เหนือชั้น ทันทุกความต้องการ เร่งที่จังหวะการขายให้ได้เป้าหมาย...
เพื่อเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ความตระหนักในการทำข้อมูลและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร “ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing ส าหรับอุตสาหกรรม” (Logistics Cost Reduction in Lean Manufacturing)