มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 271 ครั้ง
อบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
- รอบที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 08 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 06 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 8 วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยกัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผันผวน คู่แข่งที่รุนแรงขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น แต่ยังมีปัญหาภายในองค์กรที่นับวันจะทวีความรุนแรงไม่แพ้กัน ผู้บริหารยุคปัจจุบันจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที 
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)  เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจำกัด และเพื่อนำศักยภาพที่เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรบุคคลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หลักสูตรนี้จะนำเครื่องมือหลักในการพัฒนาและประเมินวัดผล รวมถึงการวางเส้นทางการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่องานและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์  (Objective )

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล
    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
    3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทพรัยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
 


หัวข้ออบรม

   กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

          1. Competency 5 Tool

                   - Individual Development Plan (IDP)
                   - Career Path

                   - Succession Plan

                   - Talent Management
                   - Successor
Workshop  การหา GAP การปิด GAP

          2. Job Description 5 Tool
                   - Job Analysis & Work Flow
                   - Manpower Planing
                   - Job Evalution
                   - Salary Structure Designed
                   - Organization Design
Workshop  การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

          3. Key Performance Indicators 3 Tool
                   - Compensation Management
                   - Performance Management System
                   - Engagement
Workshop  การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
     - การบรรยาย  40%
     - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
     - กรณีศึกษา 10%

สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ, The Ultimate HR, อบรม ออนไลน์, อบรมออนไลน์, อบรม นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง และโครงสร้างของการทำงานและสายการบังคับบัญชา
การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหาร จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการขายให้แก...
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ปัจจ...
1. เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญในสายงานธุรการ 2. เรียนรู้การพัฒนาตนเองกับการทำงานในสายงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เรียนรู้การสร้างหลักการในการบริหารง...
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนคู่มือคุณภาพ ระเบียบการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงาน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ...
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ โคร้งสร้างราคาสินค้า และการวางแผนกำไรและส่วนลด ในรูปแบต่างๆ
ค้นหาคำตอบของมุมมองสถานประกอบการในยุค 4.0 และตลาดนัดแรงงานรับสมัครงานกว่า 40 บริษัท พร้อมกิจกรรมมากมายในงานโลจิสติกส์แฟร์ ครั้งที่ 5