มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job)

อบรมวันที่ 09 มิถุนายน 2566
จำนวนคนดู 76 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job)
- รอบที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 3 วันที่ 09 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 4 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 5 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 6 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 7 วันที่ 09 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 8 วันที่ 09 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 9 วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
ราคา 1800 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
ธุรกิจที่จะเติบโต แข็งแกร่ง จะต้องมีสินค้าและบริการที่ดี การตลาดที่ยอดเยี่ยม แต่ทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมีระบบสนับสนุนที่ดีด้วย และระบบสนับสนุนที่ว่านั้น ก็คือ Logistic System (ระบบสนับสนุนแบบองค์รวม) ที่เราเข้าใจกันว่า มันเป็นขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ใช้กันเท่านั้น


จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปีของผมบอกได้เลยว่า งานจัดซื้อ/จัดหา นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Logistic System ที่สำคัญมากๆ เพราะสิ่งที่จัดซื้อ /จัดหาทำ ก็คือ การสนับสนุนในหลายๆด้าน ที่ได้แก่ การลดต้นทุน / การหาแหล่งวัตถุดิบ, เครื่องจักร, เครื่องมือ / การขนส่ง,จัดส่ง / การว่าจ้าง / การทำข้อตกลง / การควบคุมสินค้าคงคลัง และอื่นๆ ทั้งหมดที่ว่ามานี้ ช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจทั้งสิ้น (พูดได้ว่า Logistic System นั้น มันซ่อนอยู่ในงานจัดซื้อ/ จัดหาอยู่แล้ว เพียงแต่ปริมาณงาน หรือรูปแบบอาจไม่ซับซ่อนเท่ากับขององค์กรขนาดใหญ่)


ดังนั้น ถ้าคุณต้องการสร้างระบบสนับสนุนที่ดีให้กับองค์กรของคุณ ก็เพียงคุณเข้าไป พัฒนาหน่วยงาน จัดซื้อ /จัดหาให้เป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ และด้วยแนวคิดนี้ จึงเกิดเป็น หัวข้อการอบรม ที่จะช่วยเพิ่มแนวคิด และทักษะนี้ ให้กับบุคลากร ของท่าน ในชื่อว่า


ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing job)


ประโยชน์ ที่จะได้จากการอบรมนี้

•เกิดความเข้าใจในหน้าที่ของ งานจัดซื้อ/จัดหา อย่างถูกต้อง

•เรียนรู้ว่าจะสร้างระบบสนับสนุนจาก งานจัดซื้อ /จัดหา ได้อย่างไร

•และเอาระบบสนับสนุน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ ได้อย่างไร

•Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

•ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (Be QMR , QS , ISO) / BOI & 19 Bis / Import & Export / Logistic (ERP / MRP)1.ทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างงานจัดซื้อ กับงานจัดหา

       •หน้าที่หลัก (Core Value) ของหน่วยงาน

       •การจัดองค์กร และแบ่งหน้าที่

2.ความต้องการระบบสนับสนุนทางธุรกิจ :

       •สนับสนุนตาม วัฏจักรของธุรกิจ (Business life cycle)

       •สนับสนุนแผนธุรกิจ (Business Plan)

       •สนับสนุนตามกิจกรรม (Activity & Project Plan)

3.หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา จะต้องสร้างระบบสนับสนุน เพื่อรองรับอะไร และเตรียมตัวอย่างไร

       •รองรับความเสี่ยง (Risk)

       •รองรับ Technology / มาตรฐาน (Standard)

       •รองรับการขยายตัวของธุรกิจ (Business Expansion)

       •รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ (Business Competition)

4.กรณีศึกษา Case study / ถามตอบ (Question/Answer)สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมจัดซื้อ, อบรม งานจัดซื้อ, purchasing training, อบรมออนไลน์, อบรม online, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เพราะในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจเสรีทำให้มีการแข่งขันทันอย่างมากทั้งธุรกิจที่อยู่ในประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งข้ันก็คือ "แ...
เพื่อโอกาสในหน้าที่การงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้น อบรมโดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Dusit Thani College
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องของฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม การวัดดัชนีความยั่งยืนของวัสดุ
เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้ายุค เพื่อช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ และจัดระบบกระบวนการในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อบร...
การใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
การวางเป้าหมายของตัวเอง ค้นพบตัวเองว่า ตัวเองต้องการอะไร อยากทำอะไร
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ.2554 ที่ประกาศใช้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการแต่งตั้งเจ้าน้าที่ความปลอดภัยในกา...