มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 285 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
- รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00
สอนโดยกัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
     การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
     หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรม

     1. กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ
              - คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ
              - เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
              - การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5W

              - จิตวิทยาการสื่อสาร
              - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
              - การเสริมสร้างทักษะและบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร
              - ส่วนผสมในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Workshop  ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

     2. ประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน
              - หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา
              - เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP
              - การประสานงานโดยใช้หลัก 3 D
              - 5 เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
              - ไขกุญแจการสร้างสุดยอด TEAMWORK
Workshop 7B กับการประสานงานเป็นเลิศ
     3. การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น
              - การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้ 4 WINDOW
              - เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์  4 TYPE
              - สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน
              - ถาม-ตอบ
Workshop  วิเคราะห์ตนเองด้วยเครื่องมือ D I S C

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
     - การบรรยาย  40%
     - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
     - กรณีศึกษา 10%
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC, Smart Communication and Coordination with DISC, อบรม ออนไลน์, อบรม การสื่อสารและประสานงาน, อบรม การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย 8.30 น - 15.00 น.ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการสร้างประสบการณ์ในการบริการที่ดีแด่ลูกค้า เรียนรู้วิธีการในการสร้างการบริการที่ดีภายใต้การแสดงออกที่เหมาะสม
หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่ง หากต้องการมีผลงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ ได้รับคำชม
ช่วยให้สามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้โดยการวางแผน การสร้างระบบงาน และการจัดตารางการควบคุมทั้งต้นทุนและคุณภาพ
สัญญาจ้างแรงงาน / สัญญาจ้างบริการ / สัญญาจ้างเหมาค่าแรง / สัญญาจ้างเหมางาน / สัญญาจ้างทำของ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / ประมวลรัษฎากร
มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในธุรกิจการผลิตและการขายสินค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ปรับวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองให้เกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์มากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ ความรู้สึก
เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
การขายยุคใหม่ที่ลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงสู่การมุ่งหามืออาชีพที่แท้จริงเพื่อให้เกิดโอกาสในการร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นประเด็นใหญ่มากในปีนี้ เหตุเพราะลูกค้ามีโอกาสฝนการเลือก...