มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills ( หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

อบรมวันที่ 03 ตุลาคม 2566
จำนวนคนดู 273 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills ( หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills ( หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
- รอบที่ 1 วันที่ 09 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 2 วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 3 วันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:00
สอนโดยกัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันงาน เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
         
          หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )
     1.เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน
     2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน
     3.เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร


1. การบริหารตนเอง

             - บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)

             - ทักษะภาวะผู้นำในการบริหารงาน (Leadership Skill)

             - ทักษะการพัฒนาตนเอง (Self-Development Skill)

Workshop ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

2. การบริหารทีม

             - ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill)

             - ทักษะการมอบหมายงาน (Job Assignment Skill)

             - ทักษะการติดตามงาน (Follow up Skill)

             - ทักษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivation Skill)

Workshop การทำงานเป็นทีม

3. การบริหารงาน

             - ทักษะการจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill)

             - ทักษะการบริหารเวลา (Time Management Skill)

             - ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skill)

             - ทักษะการประชุมอย่างมืออาชีพ (Meeting Skill)

 Workshop การบริหารงานแบบมืออาชีพ

4. บทสรุป

             - ภาพรวมทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)

             - ถาม-ตอบ

             - สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างาน (Commitment)สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ, อบรม Professional Leadership Skills, อบรม Professional Leadership Skills, อบรม ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ, อบรม หัวหน้างาน, Online training Leadership Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในการทำการตลาดในปัจจุบันนั้น การใช้คอนเทนต์ในการทำการตลาดเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดหลายๆท่านใช้อยู่แล้ว แต่อย่างที่เราทราบกันดี ว่าคอนเทนต์ในโลกออนไลน์นั้นมีจำนวนมากเ...
Mindset & Self-Empowerment สร้างบุคลิกภาพภายในให้มีเสน่ห์ด้วยสมองและจิตใจ โดยฝึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง
ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม...
ทักษะการสื่อสาร 3Vs คือ Visual Vocal Verbal อธิบายได้คือ ความสามารถในการนำเสนอตัวตน (Personal Branding) การมีทักษะการดูแลบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ส่วนบุคคล (Hight Standard Grooming)...
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า สามารถวิเคราะห์...
จับตากับทุกสถานการณ์ เมื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ
เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยกา...