มีค่าใช้จ่าย

อบรม การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Systematic Thinking for Logical Thinking to Successful Working )

อบรมวันที่ 13 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 218 ครั้ง
อบรม การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Systematic Thinking for Logical  Thinking to Successful Working )
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Systematic Thinking for Logical Thinking to Successful Working )
- รอบที่ 1 วันที่ 02 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยสุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร

ที่มาของหลักสูตร

     ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาดถ้ามีทักษะในการคิดเชิงระบบเป็น (Systematic Thinking) แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผลในภาพรวม หรือ การคิดเชิงวิเคราะห์  พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผลในภาพลึกที่ได้แจกแจงอย่างเป็นระบบ หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ  และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผลอย่างเป็นระบบ จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง และนำมาใช้ต่อยอดในการทำงานเพื่อความสำเร็จที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้    ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
   1. เข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ภาพรวมและแจกแจงได้อย่างเป็นระบบ
   2. สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมายด้วยมุมมองระยะยาวด้วยการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือแผนสำรองที่ยังไม่ชัดเจนได้
   3. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ (Logical Thinking)
   4. ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้


หัวข้อการฝึกอบรม
   Module 1 : Systematic Thinking for Successful Working
         *ความหมาย ความสำคัญ และต้นเหตุของการคิด
         *ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิดเห็น และความเป็นจริง
         *ระบบการคิดของสมอง --> Systematic Thinking
         *การคิดเชิงระบบระหว่างการทำงาน และระบบความคิด
   Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking
         - การคิดเชิงวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ?
         - สถานการณ์ใดที่ต้องใช้การคิดเชิงวิเคราะห์
         - แนวทางการคิดเชิงวิเคราะห์ที่เป็นภาพรวม
         - การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
         - การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และความเชื่อ
 Workshop : การวิเคราะห์ภาพรวม (Analytical Thinking)
   Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking
        *การคิดเชิงตรรกะที่เป็นมากกว่าการคิดเชิงวิเคราะห์
        *กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)
        *เจาะลึกการคิดเชิงตรรกะที่เป็นภาพลึกแจกแจงอย่างเป็นระบบ
        *เทคนิคการใช้เหตุผลเพื่อสร้างความเป็นไปได้ให้ดูปังฟังขึ้น   
Workshop : การแจกแจงอย่างเป็นระบบ (Logical Thinking)
   Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools
        *ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)
        *เครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
             -Tree Diagram , Fish-Bone Diagram , Arrow Diagram ,Why-Why Diagram, Etc.
Workshop : Systematic Thinking for Logical Thinking Solution
        *สรุปทบทวน  และถาม-ตอบ
วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
     - Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application
   - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน
    - สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ, วิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ, Systematic Thinking for Logical Thinking, Logical Thinking to Successful Working

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะมีโอกาสในการทำ Workshop การวิเคราะห์ S-W-O-T การฝึกทำแผนที่กลยุทธ์ทั้ง 4 มุมมองคือ การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจภายในองค์กร พัฒนาการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้า
ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวา...
เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
The High Impact Presentation Skills course is highly interactive & practical. Learn How to Be Insanely Great in Front of Any Audience.
เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและกลไกของหน่วยบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียทางด้านชีวภาพตลอดจนการควบคุมดูแลและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
รู้ลึก รู้จริง ถึง เกษตร 4.0 เพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรของคุณสู่ความยั่งยืน
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่งมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่อง...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)” รุ่นที่ 18