มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

อบรมวันที่ 01 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 174 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
- รอบที่ 1 วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 2 วันที่ 02 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 3 วันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 4 วันที่ 03 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 5 วันที่ 03 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 6 วันที่ 01 กันยายน 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 7 วันที่ 02 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 8 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 - 15:00
- รอบที่ 9 วันที่ 01 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
ราคา 2300 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

*** ยืนยันจัดอบรม 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00-15.00 น. รูปแบบ Zoom *** 


> สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Beginning Course)

> สำหรับหัวหน้างานจัดซื้อ ที่ต้องการระบบงานจัดซื้อเอาไปใช้งาน (Purchasing System)

> สำหรับผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการรู้ว่าจะเอางานจัดซื้อมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร (Purchasing Benefit)


งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ เพราะถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญมากใน Logistic System

ถ้าเราพิจารณาจากเนื้องานแล้ว จะเห็นว่า งานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ว่าจะเป็น งานบัญชี (ต้องรู้เรื่องภาษี) งานวิศวกรรม (ต้องรู้เรื่องการผลิต) งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Control) งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)

แล้วยังต้องมีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงอีก ซึ่งได้แก่ เทคนิคการจัดซื้อ / หน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ : การต่อรองกับ supplier , การทำ Cost Deduction, การทำ Alternative Source / เครื่องมือในงานจัดซื้อ (Purchasing Tooling)

เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว ผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบงานจัดซื้อ จะต้องมีความรู้ในงานจัดซื้ออย่างครบถ้วน และยังต้อง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นให้ได้ และจะต้องไม่กลายเป็นจัดซื้อแบบตรายาง (ซื้อตามบัญชา ลูกเดียว)


 ผู้บริหารและเจ้าขององค์กร คงเข้าใจถึงปัญหานี้ดี และจะทำอย่างไร ให้หน่วยงานจัดซื้อของท่าน ทำงานได้ตามที่คาดหวัง (สามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ดีเยี่ยมได้อย่างไร)

การรับเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือเอาเจ้าหน้าที่เก่ามาอบรม เพื่อเรียนรู้ระบบงาน วิธีคิด และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ จะเป็นทางเลือกที่ง่ายและเร็วที่สุด


 ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อตัวจริง เราจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นมา ที่มีชื่อว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้น งานจัดซื้อ ได้อย่างมืออาชีพ :

> ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด

> ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ

> ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

> Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (Be QMR , QS , ISO) / BOI & 19 Bis / Import & Export / Logistic (ERP / MRP)5 หัวข้อสำคัญที่ผู้เรียนจะได้รับ :


 1.หลักการพื้นฐาน เพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

 > เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)

> หลักการเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing) P/S/B

> แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Concept ) 6R


 2.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main Job of Purchasing)

 > การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)

> การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Selection)

> การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)

> การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)

> การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)


3.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

 > การติดตามงาน (Follow up Order)

> พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)

> การควบคุมคำสั่งซื้อ (Ordering Control)

> การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller)

> การใช้ Package Program for Purchasing Job (ERP/MRP)


4. จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ (Purchasing Ethics)

> Ethics ถือเป็นกุญแจสู่สำเร็จของงานจัดซื้อ


5 .แนวคิดและวิธีการ ในการแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

> การบริหาร Supplier เช่น Supplier ต่างประเทศ และในประเทศ

> การบริหาร กับหน่วยงานภายใน เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา แผนกช่าง/วิศวกรรม แผนกบัญชี

> การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านและกําหนดแบบงาน (Drawing) ที่มี การระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่าง (GD&T) อย่างถูกต้อง
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยาบุคคลควรเข้าใจ มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจกฎหมายแรงงานที่สำคัญในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้ง Update...
เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บุคคลที่ควรเข้าอบรม: ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ตรวจติดตามภายใน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านคุณภาพและผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO14001 และสา...
ขอเชิญอบรม หลักสูตร “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม” #ดังนั้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้...
The Boss ควรเพิ่มพูลวิสัยทัศน์ในการทำความเข้าใจแล
ขอเชิญอบรม หลักสูตร “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม” #ดังนั้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้...
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์นี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักการตลาดและผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ ให้น่าสนใจ น่าติดตา...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)” รุ่นที่ 16