มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E)-CRM

อบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 201 ครั้ง
อบรม หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E)-CRM
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E)-CRM
- รอบที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ (ขวัญ)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
     การสร้างฐานลูกค้าและความจงรักภักดีในโลกธุรกิจการค้า ทุกวันนี้แตกต่างออกไปจากช่วงเวลาที่ผ่านมา, เห็นผลคือมาเราได้ใช้ Data-Driven Customer แล้วนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “พฤติกรรมลูกค้าไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์มากเท่าเดิม” จึงเป็นเรื่องยากที่ทีมงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย จะรังสรรค์กลยุทธ์อันทรงคุณค่าเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มีความ Royalty ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยง (E)-CRM เป็นตัวหลักของการสร้างโอกาสทางการค้า
วัตถุประสงค์
     เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพัฒนากลยุทธ์วิธีการตลาดเข้าสู่การขายให้มีความยั่งยืน ด้วยการออกแบบ Royalty and (E)-CRM เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับเรายาวนานที่สุด ด้วยการประยุกต์ศาสตร์นวัตกรรมข้อมูลและการค้าสมัยใหม่ เติมเต็มและให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุค “คนไร้แบรนด์”


หัวข้อการอบรม
เวลา 09.00 – 10.30    บรรยายเรื่อง วิจัยตลาด สำรวจพฤติกรรมลูกค้าด้วย MarTech
                                  ความสำคัญของ MarTech ในการสำรวจพฤติกรรมลูกค้า
                                  พัฒนากระบวนการ (E)-CRM ตอบโจทย์ตลาดยุคดิจิตอล
                                  เทคนิคเชิงลึก (E)-CRM สร้างฐานการขาย “แม้จะยังไม่ใช่ลูกค้า”
เวลา 10.30 – 10.45    พัก 15 นาที
เวลา 10.45 – 12.00    บรรยายเรื่อง แนวทางพัฒนา Royalty-Advocacy ทางดิจิตอล
                                  ธุรกิจค้าปลีก Omni-Channel ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
                                  เทคนิคการใช้ Digital TouchPoint เพื่อ (E)-CRM มากกว่าเน้น Engagement
                                  กระบวนสร้างการรับรู้เชื่อมโยงเข้าฐานระบบ (E)-CRM
เวลา 12.00 – 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30    บรรยายเรื่อง ความคุ้มค่าการลงทุนด้าน Royalty
                                  Royalty Programs ที่มากกว่าแค่แคปเปญการตลาดในยุคปัจจุบัน
                                  การคำนวณโครงสร้าง Royalty Expansion  
                                  การสร้าง Royalty Programs จาก Customer Behavior
เวลา 14.30 – 14.45    พัก 15 นาที
เวลา 14.45 – 16.00    บรรยายเรื่อง เชื่อมโยงกลยุทธ์ CPD สู่ Journey เพื่อสร้าง Royalty
                                  องค์ประกอบการวิเคราะห์ CPD ชั้นเลิศในยุคออนไลน์สร้างการตัดสินใจ
                                  การใช้ MarTech เพื่อคัดสรรค์ Royalty ตรงใจลูกค้าก่อนดำเนินงาน
                                  เฝ้าติดตามและประเมินผลงานด้วยอไจล์ จากข้อมูล Customer Analyticsสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย, กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E), แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E)-CRM, Royalty and (E)-CRM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญ อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements) อย่างมีประสิทธิภาพ #เพื่อรองรับการตรวจประเมินในการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP codex ภายใน ปลายปี 2564
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดที่แตกต่างของทั้งสองระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และนำไปสร้าง ออกกแบบ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ EMR เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่...
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประ...
ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร “องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาด้วย Kaizen” รุ่นที่ 0001 วันที่ 18-19 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน เพื่อจัดทำรายงานด้าน HR ผ่านมุมมองจาก Professional HR
บุคคลที่ควรเข้าอบรม: ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ตรวจติดตามภายใน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านคุณภาพและผู้สนใจ
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมามสำหรับองค์การที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอด และพนักงายที่ต้องได้ยอดในยุคลูกค้าหายาก แบบมีกลยุทธ์ที่เหนือชั้น ทันทุกความต้องการ เร่งที่จังหวะการขายให้ได้เป้าหมาย...