มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรม : Growth Mindset for Change

อบรมวันที่ 08 มิถุนายน 2566
จำนวนคนดู 232 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรม : Growth Mindset for Change

Growth Mindset for Change

หลักสูตรฝึกอบรม : Growth Mindset for Change

สถานที่ : โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


"สร้าง Growth Mindset ให้กับตนเองและทีมงาน"

 

หลักการและเหตุผล      

          ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงแข่งขันเกิดขึ้นตลอดเวลา บุคลากรทุกระดับและทีมงานทุกคนขององค์กรจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อความทันสมัยและต้องร่วมมือกันสร้างประสิทธิภาพใหม่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจ ซึ่งการที่บุคลากรทุกคนจะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงาน สร้างการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้นั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือผู้นำที่มีความสามารถในการสริมสร้าง “Growth Mindset” ให้เกิดขึ้นกับตนเอง และทีมงานลดเลิกการใช้กรอบความคิดเดิมแบบยึดติด (Fixed Mindset) ในการทำงาน เพื่อจะทำให้ตนเองและทีมงานพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ร่วมคิดและร่วมมือกันทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เสริมประสิทธิภาพของหน่วยงานให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างสม่ำเสมอในแบบองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณภาพ

 

         หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและมีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Growth Mindset ในตัวผู้นำและ เพิ่มพูนความสามารถในการกระตุ้นและเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานจะสามารถนำกรอบความคิดใหม่ไปสู่การการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานในแบบยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างให้ทีมงานมุ่งมั่นในการสร้างผลสำเร็จที่ดีกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลสูง


Key Contents

 

♟ Part 1. ผู้นำกับการเสริมสร้าง Growth Mindset อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          • แนวทางขององค์กรคุณภาพในยุคการเปลี่ยนแปลงแบบ Digital Economy

 

          • ความเปลี่ยนแปลง 3 แบบและการเปลี่ยนแปลงแบบทำลายล้าง (Disruptive Change)

 

          • การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในองค์กรที่ผู้นำต้องรู้ (PEST Model & 7S Framework)

 

          • คุณภาพที่สำคัญ 3 ประการของผู้นำยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ

 

          • ความหมายของกรอบแนวคิดในการทำงาน 2 แบบ Fixed Mindset VS Growth Mindset

 

          • การปรับเปลี่ยนสู่กรอบความคิดใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

 

          • 3 แนวทางการพัฒนา Growth Mindset ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

          • การใช้ Growth Mindset ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

♟ Part 2. เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานอย่างมีประสิทธิผล

 

          • สิ่งบอกเหตุที่สำคัญที่ต้องมีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน

 

          • 5 เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

          • อุปสรรคสำคัญของผู้นำในการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน

 

          • ความสัมพันธ์ของ Growth Mindset กับ Comfort Zone to Growth Zone

 

          • กรอบความคิดในการสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างสร้างสรรค์

 

          • Growth Mindset ของทีมงานกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล

 

          • คุณค่าของ Growth Mindset ในการทำงานของทีมงานอย่าง Proactive

 

          • Growth Mindset กับการสร้างและพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

          • การพัฒนาและการปรับปรุงงานด้วย Growth Mindset อย่างมีประสิทธิผล

 

          • Growth Mindset ของทีมความร่วมมือสู่ความสำเร็จ 3 ระดับขององค์กร

 

          • บทสรุปของการประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับการพัฒนางานในมิติต่างๆ


Key Benefits

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงรอบๆ องค์กร และตระหนักในการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการนำทีมงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในวิธีการเสริมสร้าง Growth Mindset ในตนเองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การนำทีมงานให้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจบนความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทีมงานทุกคนให้สร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นร่วมกัน และพร้อมนำกรอบความคิดใหม่มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปสู่เป้าหมายองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

 

Link : 

 

https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/784/growth-mindset-for-change/


วิทยากร

 

อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร

 

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

 

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ภาวะผู้นำ

ประสบการณ์การทำงาน

 

- อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ผู้ บริหาร, หลักสูตร growth mindset, อบรม Growth mindset, อบรม ผู้ บริหาร, หลักสูตร อบรม ผู้ บริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด...
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงบทบาทที่ควรจะเป็น และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในจุดที่สมดุล สามารถเป็นผู้นำเพื่อนำพาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ
การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริ...
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ และเป้าหมายขององค์กร
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง) ให้กับผู้สนใจและบุคคลทั่วไป
Workshop เรียนรู้ และฝึกฝนจริงเข้มข้นวิธีที่จะดึงพลังงานรอบตัวคุณ และจากจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อประสบความสำเร็จ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถวางแผนพัฒนาตนเอง