มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

อบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2566
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

Strategic Marketing Planning

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


"สร้างกลยุทธ์และแผนการตลาดภายใต้การเปลี่ยนแปลง

พร้อมแนวทางประเมินและแผนปฏิบัติการที่ได้ผลจริง"

 

หลักการและเหตุผล

        หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์แตกต่าง และโดดเด่นเหนือคู่แข่ง รวมไปถึงการปรับแผนเพื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการวัดประเมินผลทางการตลาดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนในรอบถัดไป เปิดมุมมองและกรณีศึกษาแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคนี้ ซึ่งท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของท่านได้จริง


Key Contents

♟ การวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ปี 2022-2023

♟ ความสำคัญของการวางแผนการตลาด และองค์ประกอบของแผนงานการตลาด

♟ การวิเคราะห์ทางการตลาด: วิเคราะห์อย่างไรให้รู้แจ้งเห็นจริง

       •  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด

       •  การวิเคราะห์ลูกค้า

       •  การวิเคราะห์คู่แข่ง

       •  การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค (SWOT Analysis)

♟ Workshop: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ (Opportunity Canvas)

♟ กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การเลือกลูกค้าเป้าหมาย            

♟ การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดทางการตลาด งบประมาณทางการตลาด

♟ Workshop การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดทางการตลาด

♟ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และทางเลือกเชิงกลยุทธ์พร้อมตัวอย่าง และกรณีศึกษา

       •  Product Mix and Brand Strategies

       •  Pricing Strategies

       •  Design Customer Touch Points & O2O Marketing

       •  Data and Personalized Marketing

♟ Workshop: การกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์

♟ การพัฒนาแผนปฏิบัติการทางการตลาด

♟ การประเมินผล และการปรับแผนแบบ Agile

♟ Workshop: การเขียนแผนปฏิบัติการทางการตลาด


Key Benefits

  1. จัดทำแผนการตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น การตั้งเป้าหมาย การกำหนดงบประมาณ

  2. มองเห็นแนวทางทางสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์

  3. รู้จักวิธีการวัดประเมินผลทางการตลาด และการนำไปปรับปรุงแผนในรอบถัดไป


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/785/strategic-marketing-planning/


วิทยากร

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ NIA ด้าน Branding และการตลาดออนไลน์

ประสบการณ์การทำงาน 

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- กรรมการบริษัท อีทัช จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้าน E-commerce)

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การตลาด, สัมมนา การตลาด, หลักสูตร การตลาด, ฝึกอบรม การตลาด, หลักสูตร Marketing, อบรม Marketing

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้เป็น มีความเป็นไปได้ และมีน้ำหนักพอ
การจัดเก็บเอกสารที่มีปริมาณมากและแยกรายละเอียดออกเป็นเรื่องนั้น จะต้องอาศัยระบบและเทคนิควิธี รวมถึงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารและนำมา...
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจขายของออนไลน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ใครๆ ก็ทำได้ โดยการเข้าร่วมอบรมการขายสินค้าออนไลน์ และการตลาดอ...
การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขาย...
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนการขายจากการ Role-Play ด้วยขั้นตอนการขายที่ถูกต้องและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี