มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)

อบรมวันที่ 04 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 163 ครั้ง
อบรม หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
- รอบที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 04 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร

*** ยืนยันจัดอบรม 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom *** 

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันนี้  ผู้ที่จะดำรงชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดเพื่อให้ผลปฏิบัติงานตาม KPI ขององค์กรได้นั้น  ต้องมีแนวทางการปรับตัวในเรื่องของความรู้ ทักษะ และกรอบความคิดในการทำงาน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในธุรกิจปัจจุบัน
     กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เป็นกรอบความคิดที่ทำให้เราเข้าใจในศักยภาพของตนเอง และวิธีการเอาชนะอุปสรรค โดยมุ่งเน้นไปที่ความพยายาม การเรียนรู้ และเชื่อว่าเราทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา
     ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามรถพัฒนาศักยภาพในการทำงานพร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset พร้อมตระหนักถึงความสำคัญ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset
   3.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงวิธีการในการพัฒนากรอบความคิดแบบ Growth Mindset และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาหลักสูตร
   1.  หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ กรอบความคิด - การแสดงพฤติกรรม – ผลลัพธ์
   2.  ความหมายและความสำคัญของ Growth Mindset และ Fixed Mindset
   3.  5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Growth Mindset และ Fixed Mindset
               - VDO “เรียนรู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ Mindset”
   4.  Workshop ประโยชน์ของ Growth Mindset
   5.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
   6.  แนวทางการพัฒนา Growth Mindset
               - Inside Out Approach (การพัฒนาตนเองจากภายใน)
   7.  Work Shop “จับผิดความคิด Fixed Mindset”
               - Outside In Approach (การสร้างสภาพแวดล้อมจากภายนอก)
   8.  Work Shop “ฝึกการชื่นชม และให้ Feedback”
   9.  การพัฒนาแนวความคิด เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ลักษณะการเรียนรู้
               - บรรยาย กรณีศึกษา  กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
       1. หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์
       2. กรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset
       3. 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Growth Mindset และ Fixed Mindset
       4. แนวทางการพัฒนา Growth Mindset
              - Inside Out Approach
              - Outside In Approach
       5. การฝึกปฏิบัติวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนา Growth Mindsetสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสร้างทีมงานขายในคุณภาพที่องค์กรสามารถสร้างมาตรฐานเองได้ เป็นแนวคิดที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ
การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่...
ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC” รุ่นที่ 13
เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ต้องการลงทุนมรธุรกิจการบริการที่พักและอาหาร ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ครั้งแรก! กับหลักสูตรที่เป็นการจับมือกันของที่ปรึกษาธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านสามก๊ก หลักสูตรเดียวที่จะทำให้คุณเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในแบบกุนซือ
เพื่อพัฒนาธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยให้มีความยั่งยืนสามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ