มีค่าใช้จ่าย

อบรม การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

อบรมวันที่ 20 มิถุนายน 2566
จำนวนคนดู 148 ครั้ง
อบรม การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์  (Complex problem solving & Decision making)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)
- รอบที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้ย...?

1.บางปัญหา ซับซ้อน ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สังเกตถึงสาเหตุที่แท้จริง จึงแก้ไขผิดจุด

2.บางปัญหา ตัดสินใจพลาด เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไว และยังคลุมเครือ เวลาก็จำกัด

3.บางปัญหา แก้ไปแล้ว แต่ยังเกิดซ้ำอีก ซึ่งเกิดจากมีปัจจัยอื่นที่มองข้ามไป


วัตถุประสงค์ 

เพื่อสำรวจและพัฒนาขีดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยตรรกะเหตุผล & ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และครบวงจร ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 4 ประการ ได้แก่...

1.จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางโลกพลิกผัน ทำอย่างไร?

2.จะฝึกวิเคราะห์สาเหตุ & ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว ทำอย่างไร?

3.จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ & ถูกทิศทาง ท่ามกลางความแตกต่างได้อย่างไร?

4.ในเวลาที่จำกัด เมื่อเจอปัญหาที่ซับซ้อน & หลายปัจจัยเกี่ยวข้อง จะตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?1.เข้าใจภาพรวม การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ ในยุคโลกพลิกผัน…เพื่อ Aim 1

    •10 คุณสมบัติแห่งนักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ

    •ถอดรหัส Solve…บันได 5 ขั้นแห่งการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างครบวงจร

    •CEO’s success story: ถอดบทเรียน Solve เชิงวิเคราะห์

    •VUCA…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน

    •4C…เหตุผลว่าทำไมปัญหาจึงซับซ้อน & ทางแก้เฉพาะ

    •4 Tools…สุดยอดเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ด้วยหลักคิด RCA (Root cause analysis)

    •กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Riddle”…เพื่อเห็นความสำคัญการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

    •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดแก้ปัญหามืออาชีพ” Solve

2.พัฒนาการชี้ปัญหา, ระบุสาเหตุและทางแก้ที่ตรงจุด ดัวยหลักคิด Root cause analysis…เพื่อ Aim 2

    •ERS…เคล็ดลับชี้ปัญหาให้ตรงกัน

    •RCA…กระบวนการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาแบบยั่งยืน

    •3P…เคล็ดวิชา “แกะรอย” หาสาเหตุ

    •Why-Why analysis...แว่นขยายส่องถึงรากปัญหา

    •ผังคิดค้น…สูตรสำเร็จเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน

    •ผังก้างปลา (Fishbone diagram): ที่มา & วิธีใช้

    •Feedback loop effect…จุดเปลี่ยนแห่งการวิเคราะห์สาเหตุอย่างครบวงจร

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด: “illusion picture”…เพื่อตระหนักความจำเป็นในการใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหา

    •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “วิเคราะห์อย่างมีตรรกะ” 4 เครื่องมือ

3.พัฒนาการหาทางเลือก & สร้างทางแก้ ผ่านการระดมสมองแบบมุ่งทางออก …เพื่อ Aim 3

    •L…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกซ้าย (Lt. brain function)

    •L&R…กุญแจไขพลังสมอง 2 ซีกเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา

    •R…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกขวา (Rt. brain function)

    •12 สัญญาณเพื่อประสานพลังสมอง

    •COOL…เคล็ดวิชาระดมสมองมุ่งทางออกแบบ Einstein model

    •กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน COOL จากเค้าโครงเรื่องจริง

    •3 มาก...กุญแจระดมสมองเพื่อทวีคูณไอเดีย

    •10 Pain Points…ที่พบบ่อยในกระบวนการทำงาน

    •3ท + PDCA.…สูตรลับพิชิตปัญหาแบบเห็นผลเร็ว (Quick win)

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain & Hand Exercise”…เพื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันของสมอง 2 ซีก

    •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ประสานพลังสมอง” สไตล์ COOL

4.พัฒนาการตัดสินใจ: เปรียบเทียบ & เลือก ผ่านการคิดแบบฉลาดอารมณ์…เพื่อ Aim 4

    •SET…เคล็ดวิชาตัดสินใจแบบฉลาดอารมณ์

    •Wiser…5 แนวทางช่วยตัดสินใจแบบฉลาดอารมณ์

    •Bias…รู้เท่าทัน 4 กับดักการตัดสินใจ

    •Bright…6 วิธีลับคมการตัดสินใจแบบรู้ทันกับดัก

    •STO…3 ระดับในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จขององค์กร

    •A2F…6 กรอบค่านิยมเพื่อการตัดสินใจที่ฉลาด

    •กรณีศึกษา: A2F เชิงวิเคราะห์จากเค้าโครงเรื่องจริง

    •Freedom…7 แนวทางฉลาดคิด พิชิตGroupthink

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Big decision”…เพื่อตระหนักว่าต้องรู้เท่าทันหลุมพรางการตัดสินใจ

    •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ฉลาดตัดสินใจ” Set

5.ขยายผลฝึกอบรม

    •สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้

    •ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

หมายเหตุ: หยุดพักมี 3 ช่วงได้แก่ 1030, 1200, 1430; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เน้นการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารตนเอง การบริหารงาน และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี และเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพภายนอกกับผู้ที่มีผลต่อกา...
MultiSim เป็นแอปพลิเคชันทางไฟฟ้าที่ใช้ในการวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฟฟ้า และจำลองการทำงานของวงจรเสมือนกับการปฏิบัติจริง การใช้งานให้เลือกอุปกรณ์ต่างๆจากเมนูแล้วกำหนดคุณสมบัติของ...
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง
Mindset & Self-Empowerment สร้างบุคลิกภาพภายในให้มีเสน่ห์ด้วยสมองและจิตใจ โดยฝึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง
ฝึกสารจำเป็นให้เปลี่ยนเป็นพลังชี่ ฝึกชี่ให้เปลี่ยนเป็นจิตวิญญาณ ฝึกจิตวิญญาณคืนสู่ความว่าง ฝึกความว่างเข้าสู่วิถี (นิพพาน) ผลคือ มีอายุยืนยาวโดยไม่แก่ชรา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแผนการตรวจประเมิน Audit Plan จากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Body และสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ...
การเพิ่มยอดขายในปัจจุบันคงเป็นเรื่องที่ยากในมุมมองของนักขาย เพราะสถานการณ์ตอนนี้ส่งผลเชิงลบมากมายและมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายจึง...
ปัญหาเรื่องการนอนรักษาได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดย พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท
คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ...