มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร “เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ” (Impressive Service Communication)

อบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 180 ครั้ง
อบรม หลักสูตร “เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ” (Impressive Service Communication)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร “เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ” (Impressive Service Communication)
- รอบที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยวนัสนันท์ จันทร์นิ่ม (ครูลูกนัท)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เนื้อหาหลักสูตร
วัตถุประสงค์

         เทคนิคการสื่อสารที่น่าประทับใจ คือรากฐานสำคัญของงานบริการชั้นเลิศประกอบด้วยทักษะการเข้าใจตนเอง (Self-awareness) และการเห็นใจบุคคลอื่น(Empathy)การรู้จักองค์ประกอบของการสร้างความประทับใจ (Impressive factor) การจัดการอารมณ์ของตนเอง (Emotional Management) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ชั้นเลิศ ที่ประกอบด้วย 3Vs คือ Visual Vocal Verbal และมีทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน (Basic Conflict Management Skills) ทั้งยังต้องใช้หลักทางจิตวิทยาช่วยในการพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง (Psychology of Motivation) ด้วยแต่ละบุคคลย่อมมีความต่างกันทั้งพื้นฐานในจิตใจ ความเข้าใจ ความต้องการ ดังนั้น“การสื่อสาร” จึงเป็นทักษะแห่งความสำเร็จในงานบริการทุกแขนง

         เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ ในงานบริการ (Impressive Service Communication) จึงเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งของพนักงาน บริการ หัวหน้างานบริการในทุกหน่วยงาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจได้อย่างมั่นคง ราบรื่น มีบริการที่น่าประทับใจ เป็นที่จดจำ ได้รับการบอกต่อ


รูปแบบการเรียนการสอน

 • Edutainment ที่สนุกสาน
 • บรรยาย ด้วยรูปแบบ Adult learning style
 • Workshop / Roleplay /Sharing /Consulting/ Support1. บทบาทหน้าที่ของพนักงานบริการ ความหมาย คุณค่าในงานบริการ (The power of Service)
 • ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารที่มีมประสิทธิภาพ
 • ความหมายและความสำคัญของการบริการที่น่าประทับใจ

2. ทักษะการเข้าใจตนเอง (Self-awareness) การเห็นใจ เข้าใจบุคคลอื่น (Empathy & Understanding)

 • เรียนรู้ประเภทของคน และรูปแบบความต้องการ
 • Style การบริการของตนเอง ข้อควรระวังและจุดเด่น
 • การดูประเภทของลูกค้า
 • ข้อควรระวังและจุดชนะใจ

3. ทักษะเพื่อการพูดที่น่าประทับใจ (Leadership Skills )  

 • เรียนรู้ ฝึกฝนผ่าน workshop และ roleplay ภาษากายเชิงจิตวิทยา ฝึกท่วงท่าที่สวยงามมีมมาตรฐาน
 • การอ่านลูกค้าผ่านภาษากาย
 • เรียนรู้ ฝึกฝนผ่าน workshop การเปล่งเสียง การใช้โทนเสียง น้ำหนักเสียง ความดังของเสียงที่เป็นมิตรน่าเชื่อถือ
 • การใช้ระดับภาษา
 • เรียนรู้ทักษะการการแก้ปัญหาความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน (Basic Conflict Management Skills) การฟัง การให้ ข้อเสนอการช่วยเหลือ

4. จิตวิทยาการพัฒนาตนเองและผู้อื่น (Psychology of Motivation)

 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจสู่การทำงาน
 • เทคนิคการแสดงออก บุคลิกภาพ ที่น่าเชื่อถือและเป็นมิตรสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การบริการ, อบรม การสื่อสาร การบริการ, อบรม 2566, อบรม เทคนิคการพูด, หลักสูตร “เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทั, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดห...
เพื่อนำข้อปัญหาของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของ สมอ.ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ทราบเงื่อนไขการว่าจ้างและการบรรจุพนักงาน แนวทางในการพิจารณาโทษทางวินัย และการพักงาน
เพราะกฎหมายแรงงานคุ้มครองแต่ลูกจ้าง นายจ้างไม่มีคนช่วย ไม่มีคนคุ้มครอง จึงต้องมาเรียนหลักสูตรนี้กันเลย..
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “DWDM Technology and Testing” รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
ศึกษาขบวนการคำนวนมูลค่าทรัพย์สินจากความสามารถในการสร้างรายได้ของโครงการนี้ช่วยผู้ประกอบการสถาบันการเงิน
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย