มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ ปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ให้ก้าวเป็นนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ( Introduction to Professional HRD Officer ) - Online Class

อบรมวันที่ 08 กันยายน 2566
จำนวนคนดู 197 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ ปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ให้ก้าวเป็นนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ( Introduction to Professional HRD Officer ) - Online Class
ขอเชิญอบรม หลักสูตร ปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ให้ก้าวเป็นนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ( Introduction to Professional HRD Officer ) - Online Class
- รอบที่ 1 วันที่ 08 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรได้รับความรู้และความเข้าใจหลักการการบริหารการจัดฝึกอบรม สำหรับการเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.  เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรสามรถวางแผนการดำเนินงาน การประสานงานที่ดีระหว่างวิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมประยุกต์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
   3.  เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรฝึกทักษะ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างฝึกกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงทั้งวิทยากรและนักพัฒนาบุคลากร สำหรับการนำไปใช้กับการปฏิบัติงาน


ประเด็นการสัมมนา
Chapter 1 บทบาทหน้าที่นักฝึกอบรมและนักพัฒนาบุลคากร (Responsibility)
   1. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ดี
       CASE STUDY : ตัวอย่าง ศึกษาบทบาทหน้าที่สำคัญๆ ของตำแหน่งงานนักพัฒนาบุลคากร
            - ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
            - จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            - ดำเนินการฝึกอบรม / การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้
            - สรุปข้อมูลพื้นฐานของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
            - ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กรโดยการจัดประชุมและหารือร่วมกับ Learning Organization Committee
            - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆในการจัดทำและนำระบบคุณภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมาใช้งาน
            - ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการพัฒนาตามระบบคุณภาพ
            - ดำเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
            - ดำเนินการแผนงานของการสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
            - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในทุกๆ หน่วยงานอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อเดือน
            - ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   2. ไขกุญแจ 10 ดอก การบริหารงานจัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
   3. เทคนิคการพูดในบทบาทพิธีกรของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
             - WORKSHOP : ฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ อาทิ การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม การกล่าวเปิดการอบรมการกล่าวแนะนำวิทยากร การกล่าวขอบคุณวิทยากร และการกล่าวปิดการอบรม
   4. เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบการบรรยายและการจัดฝึกอบรม

Chapter 2 หลักการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา (Theory & Principle)

   1. การวิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดฝึกอบรม
   2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในการฝึกอบรม
   3. ขั้นตอนการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติในการจัดดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่ก่อนการจัดระหว่างการจัด และภายหลังการจัด

               - WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ,Competency, Core Values, Career Path, Training Roadmap, IDP เป็นต้น


Chapter 3 โมเดลการพัฒนาและเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal & Digital Platform
(Leaning Model & Platform)

   1. รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรแบบใหม่ด้วยสูตร 70 : 20 :10
   2. กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework) จากมาตรฐานต่างๆ ขององค์กร
   3. การเลือกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของแผน    
            
Chapter 4 การประเมินผลการฝึกอบรมติดตามผล และคิดค่าคุ้มทุนการฝึกอบรม (Evaluation & Follow Up & ROI)
   1. การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
   2. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
   3. แบบฟอร์ม สถิติขั้นพื้นฐาน และการรายงนผลที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
   4. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI)
             - WORKSHOP : กรณีศึกษาการเขียนรายงานการฝึกอบรม ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกอบรม และตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้วยสูตรวิธีการคำนวนค่าคุ้มทุน

Chapter 5 เทคนิคพิเศษของการบริหารหลักสูตรกับวิทยากร และผู้เข้าอบรม

   1. เทคนิคการบริหารวิทยากร
              - การออกแบบหลักสูตร
              - การกำหนดคุณสมบัติและการสรรหาวิทยากร
              - แนวทางการจัดการประเมินผลติดตามผบและการสื่อสารกับวิทยากร
   2. เทคนิคการบริหารผู้เข้าอบรม
              - แนวทางการบริหารจัดการผู้เข้าอบรม
              - กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม
              - การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย
   3. เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้โดนใจ
              - การใช้คำถามเตรียมตัวเอง สำหรับการเขียนหลักสูตร
              - การจัดเตรียมสไลด์ประเภทต่างๆ ที่มีในหลักสูตร
              - รูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลาย

Chapter 6 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตอบคำถาม นำเสนอการประยุกต์ใช้ในงานของตนเองให้เหมาะสม

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

              - การบรรยาย     

              - กิจกรรม และเกม       

              - การแสดงออก

              - กลุ่มสัมพันธ์   

              - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้าง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม” รุ่นที่ 4
ผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะเป็นคำตอบของท่านเอง
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เริ่มต้นที่การฟัง ฟังด้วยความเข้าใจ และสามารถจับใจความสำคัญ ต่อยอด การสนทนา และนำไปสู่การหารือ ระดมสมอง แนวความคิดในการปฏ...
สัมมนา Beer Game – Train the Trainer วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Board Room 2
ให้เกิดการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมตลอดทั้งวงจรผลิตภัณฑ์ มูลนิธิฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินธุรกิจสีเขียว...นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Managemen...
เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และหารจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน
การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์CORRECTIVE ACTION และ PREVEN...