มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)

อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 169 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)
- รอบที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยนภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

*** ยืนยันจัดอบรม 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom ***

หลักการและเหตุผล

     สัตว์รบกวนและสัตว์พาหะนำโรคที่พบบ่อยอย่างเช่นหนูและแมลงสาบนั้นสามารถเป็นพาหะของแบคทีเรียและไวรัส  รวมถึงปรสิต ได้โดยจากงานวิจัยของ Codex ยังพบปัญหาด้าน อาหารที่ไม่ปลอดภัย ที่มีสาเหตุมาจากสัตว์พาหะ(Salmonella spp) เป็นอันดับสองของโลก รองจากความไม่ปลอดภัยด้านสารก่อภูมิแพ้  อีกทั้งยังสามารถปนเปื้อนอาหารและพื้นผิวที่สัมผัสอาหารได้ ทำให้อาหารและบรรจุภัณฑ์เกิดความไม่ปลอดภัย

     การพบเห็นสัตว์รบกวนและการปนเปื้อนของอาหารจากสัตว์รบกวนนั้นจะเป็นสาเหตุของการร้องเรียนของลูกค้าจำนวนมาก

วัตถุประสงค์

     การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหาร จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการขายให้แก่ผู้บริโภค ท่านจำเป็นจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ปราศจากการรบกวนของสัตว์รบกวนที่จะส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าของท่าน เพื่อป้องกันทุกขั้นตอนให้ปลอดปัญหาจากสัตว์รบกวน อุตสาหกรรมอาหารจะมีความต้องการการควบคุมสัตว์รบกวนที่ต่างกัน ในการกำหนดรายละเอียดและ วิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น

     หลักสูตรนี้ให้ความรู้ หลักการ แนวทาง เทคนิค ในเรื่องการควบคุมสัตว์พาหะ เพื่อให้สามารถจัดทำ ปรับปรุงกระบวนการควบคุมสัตว์พาหะได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐาน  ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้องกับ :
         1. การวางแผนในการควบคุม กำจัดสัตว์พาหะนำโรค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
         2.  จัดการกับความเสี่ยงในการพบเชื้อจุลินทรีย์ที่มาจากสัตว์พาหะ เช่น Salmonella spp


หัวข้ออบรม

  1. หลักการและเหตุผลของอันตรายจากสัตว์พาหะ
  2. ชีววิทยาของสัตว์พาหะ
  3. การควบคุม และการป้องกันสัตว์พาหะ
  4. Workshop การจัดทำแผนการควบคุมสัตว์พาหะ
  5. มาตรฐานการจัดการสัตว์พาหะ
  6. การควบคุมสัตว์พาหะ ตามมาตรฐาน Food safety 
  7. Workshop การบันทึกและการทวนสอบประสิทธิภาพ
  8. Q & A
รูปแบบการอบรม   
     - การบรรยาย             
     - การปฏิบัติ

**ใบประกาศ PEST Control and  Management ของทางสถาบันสัมนาดีดีที่เซ็นรับรองโดยวิทยากร ไปใช้รับรอง ในระบบมาตรฐาน food safety ด้านอาหาร เช่น BRCGS GMP ได้**สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment เทคนิคการบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001...
ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่ส...
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้ 5 Why Analysis เพื่อหาความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลี่ยนที่สมบูรณ์แบบที่สุด หาเรียนได้ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer)...
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าใ...
อาจกล่าวได้ว่าความสำคัญของ Lean นั้นมีหลายหัวข้อด้วยกัน คือ ความมีประสิทธิภาพ(efficiency) ลดระยะเวลา(Time) ลดความสูญเปล่า(Waste) และลดต้นทุน(Cost) ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยว...
ความต้องการรายงาน(Reporting) จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รายงานด้านการขาย การเงิน การผลิต เป็นต้น และรายงานด้าน HR ก็เป็นรายงานที่ผู้บริหารมีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆปฏิบัติการจัดทำ...