มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)

อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 74 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)
- รอบที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยนภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

*** ยืนยันจัดอบรม 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom ***

หลักการและเหตุผล

     สัตว์รบกวนและสัตว์พาหะนำโรคที่พบบ่อยอย่างเช่นหนูและแมลงสาบนั้นสามารถเป็นพาหะของแบคทีเรียและไวรัส  รวมถึงปรสิต ได้โดยจากงานวิจัยของ Codex ยังพบปัญหาด้าน อาหารที่ไม่ปลอดภัย ที่มีสาเหตุมาจากสัตว์พาหะ(Salmonella spp) เป็นอันดับสองของโลก รองจากความไม่ปลอดภัยด้านสารก่อภูมิแพ้  อีกทั้งยังสามารถปนเปื้อนอาหารและพื้นผิวที่สัมผัสอาหารได้ ทำให้อาหารและบรรจุภัณฑ์เกิดความไม่ปลอดภัย

     การพบเห็นสัตว์รบกวนและการปนเปื้อนของอาหารจากสัตว์รบกวนนั้นจะเป็นสาเหตุของการร้องเรียนของลูกค้าจำนวนมาก

วัตถุประสงค์

     การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหาร จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการขายให้แก่ผู้บริโภค ท่านจำเป็นจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ปราศจากการรบกวนของสัตว์รบกวนที่จะส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าของท่าน เพื่อป้องกันทุกขั้นตอนให้ปลอดปัญหาจากสัตว์รบกวน อุตสาหกรรมอาหารจะมีความต้องการการควบคุมสัตว์รบกวนที่ต่างกัน ในการกำหนดรายละเอียดและ วิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น

     หลักสูตรนี้ให้ความรู้ หลักการ แนวทาง เทคนิค ในเรื่องการควบคุมสัตว์พาหะ เพื่อให้สามารถจัดทำ ปรับปรุงกระบวนการควบคุมสัตว์พาหะได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐาน  ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้องกับ :
         1. การวางแผนในการควบคุม กำจัดสัตว์พาหะนำโรค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
         2.  จัดการกับความเสี่ยงในการพบเชื้อจุลินทรีย์ที่มาจากสัตว์พาหะ เช่น Salmonella spp


หัวข้ออบรม

  1. หลักการและเหตุผลของอันตรายจากสัตว์พาหะ
  2. ชีววิทยาของสัตว์พาหะ
  3. การควบคุม และการป้องกันสัตว์พาหะ
  4. Workshop การจัดทำแผนการควบคุมสัตว์พาหะ
  5. มาตรฐานการจัดการสัตว์พาหะ
  6. การควบคุมสัตว์พาหะ ตามมาตรฐาน Food safety 
  7. Workshop การบันทึกและการทวนสอบประสิทธิภาพ
  8. Q & A
รูปแบบการอบรม   
     - การบรรยาย             
     - การปฏิบัติ

**ใบประกาศ PEST Control and  Management ของทางสถาบันสัมนาดีดีที่เซ็นรับรองโดยวิทยากร ไปใช้รับรอง ในระบบมาตรฐาน food safety ด้านอาหาร เช่น BRCGS GMP ได้**สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 2. สามารถนำเทคนิคและเครื่...
ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สนใจหลักสูตร “การเขียนเกมบนแพลตฟอร์ม Android” รุ่นที่ 2 สมัครได้ที่ E-mail:training@mut.ac.th
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ( SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER ) #เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของ...
ท่านจะได้ทำผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 31 ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทุกตัวปราศจากสารกันเสียและสารเคมีสังเคราะห์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เป็นวิทยากรภายในองค์กรเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมแผนการสอน การใช้เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน ตลอดจนวิเคราะห์ความจำเป็นในการอบรม และวิเคราะห์ผู้เข้า...
หลักสูตร Why Why Analysis มุ่งเน้นออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหาและเทคนิคในการปรับปรุงงานได้อย่...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีความเข้าใจสามารถนำแรงงานต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOU. หรือผ่านบริษัทฯ นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย