มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

อบรมวันที่ 07 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 114 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)
- รอบที่ 1 วันที่ 07 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 2 วันที่ 07 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 3 วันที่ 05 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 4 วันที่ 06 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 5 วันที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
ราคา 1800 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

คุณไม่ต้องลงทุนไปเรียนเป็นวิศวกร เพื่อจะมาทำการตรวจประเมินผู้ขายก็ได้ เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้น !

--------------------------------------------------------------------------------------------

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ

หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหาที่มีความพร้อม จะต้องเป็นแนวหน้า ที่ออกไปทำการค้นหา คัดเลือก และทำข้อตกลงทางการค้าทั้งหมด (และนั้น คือการทำงานในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทฯ)

ในการคัดเลือกนั้น มีขั้นตอนหนึ่งที่ สำคัญและจำเป็นมากๆ ได้แก่ การตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Audit)

การตรวจประเมินผู้ขาย จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคในด้านต่างๆ มาช่วยในการทำงาน และนั้นก็คือ ปัญหาของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา เพราะกว่า 95 % ของหน่วยงานจัดซื้อ ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่เป็น Technician หรือ Engineer !

ดังนั้นการตรวจประเมินผู้ขาย จึงกลายเป็นงานยากสำหรับหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา

ถ้าหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา มี เจ้าหน้าที่ ที่สามารถจะรับผิดชอบงานในส่วนนี้ ก็จะทำให้หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา สามารถบรรลุภาระกิจในการคัดเลือกผู้ขายได้จริงๆ

แน่นอนเราคงไม่ต้องส่ง เจ้าหน้าที่ของเราไปเรียนเป็น Technician หรือ Engineer กัน เพียงแต่ เราจะต้องพัฒนาให้หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ของเรา ให้กลายเป็น Lead Auditor ให้ได้

และตำแหน่งนี้จะทำให้ หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา สามารถทำหน้าที่ในการคัดเลือกได้อย่างครบถ้วน

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ของท่านให้มีองค์ความรู้ในการเป็น Lead Auditor ผมจึงได้ออกหลักสูตรพิเศษนี้ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า

“ การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional) “

หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ และทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป / เป็น QMR ในระบบ ISO ในบริษัทข้ามชาติ และบริษัทฯของคนไทย ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ขนาด ที่พนักงานมากกว่า 3,000 คนมาแล้ว ซึ่งจะต้องดูแล Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 200 ราย รวมถึงวัตถุดิบอีก มากกว่า 3,000 items และยังได้รับตำแหน่งเป็น leader Auditor ในกาจัดหา supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย

ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมนี้

> จะช่วยให้ผู้ที่จะต้องมาดูแลหน่วยจัดซื้อ/จัดหา สามารถเข้าใจบทบาท หน้าที่ และกระบวนการตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Audit) รวมถึง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในการตรวจประเมินผู้ขายได้เลย

> การทำ Supplier Audit จะช่วยแก้ปัญหาการคอรัปชั่น (มีความโปร่งใสในการทำงาน) / ช่วยสร้าง Term work ให้กับองค์กร /ช่วยสร้างความสัมพัทธ์ที่ดีระหว่างทีมของบริษัทฯกับทีมของผู้ขาย

รูปแบบการอบรม วันที่อบรม และค่าใช้จ่าย

> หลักสูตรนี้เป็นแบบ Online Live on Zoom meeting


ทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา

> เราจัดการสอนแบบ On line live on Zoom Meeting ทำให้ปลอดภัยจากโควิท 19 , สะดวกไม่ต้องเดินทาง, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

> เรามีวิธีที่จะถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน ที่ทำให้คุณเรียนแล้วเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

> เราใช้หลักการ Small Class Room 15 คนต่อห้องเรียนเท่านั้น เพื่อให้ผู้สอนสามารถลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ

> เราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในงานจัดหา / ธุรกิจระหว่างประเทศ กับ Europe, Japan, Korean, China, Africa, South America และยังเป็น Lead auditor มามากกว่า 20 ปี

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (QMR, QS, ISO) / Tax privilege (BOI,19 bis) / Import & Export / Logistic (ERP, MRP, Re-order point)

การอบรมนี้ จะมีเนื้อหาที่คลอบคลุม 5 หัวข้อใหญ่ๆดังนี้

1.การตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Audit) :

oการตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Audit under Supplier Selection Process)

oกิจกรรมที่ต้องทำและผู้เกี่ยวข้อง (Activity Flow)

oทำไมเราต้องการมืออาชีพมาทำ (Why need Professional)

2.การแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection team)

oทำไมต้องมีทีม (Why need team)

oใครต้องเข้าร่วมบ้าง (Who concern)

3.คุณสมบัติของผู้ขาย (Supplier Specification) :

oการกำหนดคุณสมบัติผู้ขาย (Supplier Specification) : หลักการ/เหตุผล และวิธีการทำ

oการจัดกลุ่มผู้ขาย และ ลำดับชั้นผู้ขาย (Grouping & Classification) : หลักการ/เหตุผล และวิธีการทำ

oการออกแบบฟอร์มการตรวจประเมิน (Audit Form & Audit Score)

4.On site Audit :

oกระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process) : การเตรียมการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด

oเทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน (On site Audit Technique)

5.Supplier Record :

oการบันทึกข้อมูลผู้ขาย (Supplier Data)

oการจัดทำ AVL (Approve Vendor List)

หมายเหตุ : หัวข้อทั้ง 5 นี้จะคลอบคลุม การตรวจประเมินผู้ขาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Domestic & Oversea)
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, อบรมออนไลน์ หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออ, อบรม การจัดกลุ่มผู้ขาย และ ลำดับชั้นผู้ขาย, หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ, อบรม เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป...
เพราะทุกวันนี้การใช้สื่อออนไลน์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น เราจึงต้องเรียนรู้ว่าใช้วิธีไหน แบบไหนที่ไม่ผิดกฎหมาย
ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดห...
พัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับผู้นำแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในสามารถจัดทำ Audit Check List ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการตรวจติดตามภายในแต่ละกระบวนการ
เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจัดทำเอกสาร การ...
OTDR (OpticalTime Domain Reflectometer) เป็นเครื่องมือวัดทางแสงที่สำคัญมากสำหรับงานทางด้านโครงข่ายเส้นใยนำแสง(Optical Network) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวสามารถช่วยในการวิเคราะห์ค่าพ...
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปรับใช้กับการรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เข้าใจง่าย
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ