มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ (Spare Part Inventory Management) - หลักสูตร 1 วัน

อบรมวันที่ 13 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 113 ครั้ง
อบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ  (Spare Part Inventory Management) - หลักสูตร 1 วัน
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ (Spare Part Inventory Management) - หลักสูตร 1 วัน
- รอบที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล

          การจัดการสินค้าคงคลังวัสดุ (Spare Part Inventory Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าประเภทวัสดุได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งวัสดุให้ผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในคลังสินค้าวัสดุก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำอย่างเหมาะสม เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานได้ และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้าวัสดุ การจัดการคลังสินค้าวัดสุจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน รวมถึงการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังวัสดุ (Spare Part Inventory Control) ซึ่งต้นทุนสินค้าคงคลังวัสดุเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังวัสดุมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังวัสดุบริการให้กับผู้ใช้งานในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการอยู่เสมอ สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังวัสดุให้ต่ำอย่างเหมาะสม และเพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้อีกด้วย           

วัตถุประสงค์
     1.    เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะคลังสินค้าวัสดุ (Spare Part) และสามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนในการการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในคลังสินค้าวัสดุได้
     2.    เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังวัสดุจำนวนมาก
     3.    เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าประเภทวัสดุในคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
     4.    เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังวัสดุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
     5.    สามารถเติมเต็มสินค้าคงคลังวัสดุได้ทันเวลาและอย่างเพียงพอ และสามารถจัดเก็บสินค้าวัสดุได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า
     6.    เพื่อลดเวลา Breakdown Maintenance และงาน Preventive Maintenance ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อะไหล่เพื่อการซ่อม หรือเพื่อการบำรุงรักษา ต้องหาได้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุด


     1. หลักการพื้นฐานการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
            - ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารสินค้าคงคลัง
            - ระบบการบริหารคลังสินค้ากับบริหารสินค้าคงคลัง
            - ประเภทของสินค้าคงคลัง และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุ อุปกรณ์
            - การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง
     2. การวิเคราะห์ความสำคัญของสินค้าคงคลังวัสดุ
            - การวิเคราะห์สินค้าคงคลังวัสดุด้วยแนวคิด ABC Analysis
            - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามความสำคัญกับการผลิต (VED Analysis)
            - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามความถี่ในการใช้ (FSN Analysis)
            - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามมูลค่าราคา (HML Analysis)   
            - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามระยะเวลาในการส่งมอบ (SDE Analysis)
     3. การวางแผน ควบคุม และการคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
            - การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อซ้ำ (Re-Order Point: ROP) และการคำนวณ
            - การคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ) และข้อจำกัด
            - สินค้าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS) และปริมาณที่เหมาะสม
            - วิธีการลดปริมาณสินค้าคงคลังวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. การประเมินความสามารถในการบริหารสินค้าคงคลัง
            - ดัชนีชี้วัดการดำเนินงานการบริหารสินค้าคงคลัง (KPIs) และการวิเคราะห์

            - กรณ๊ศึกษาการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

วิธีการสัมมนา   

    - การบรรยาย การให้คำปรึกษา  และร่วมอภิปราย
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประส, Spare Part Inventory Management, อบรม Spare Part, อบรมออนไลน์, อบรม online, อบรม การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รู้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำร...
สมัครและชำระก่อนวันสัมมนา เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ได้เข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis เข้าใจขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis
ดังนั้น เทคนิคการบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยการฝึกฝนความมีระเบียบ ความใส่ใจ ความชำนาญ และสร้างแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานความรับผิดชอบงาน และการส่งต่องานไป...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้าง
เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) #เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เ...
จะได้ได้รับกรมธรรม์ C.A.R. เป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง