มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้นำ

อบรมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 61 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้นำ

The Power of Communication for Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้นำ

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


" พลังแห่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ 

เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ "

 

หลักการและเหตุผล

      การสื่อสารนั้นคือหัวใจสำคัญของผู้นำในการพัฒนาทีมงาน และจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะผู้นำที่มีคุณภาพย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพผ่านทีมงาน ดังนั้น การสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจและเต็มใจปฏิบัติงานตามที่ผู้นำสื่อสาร ย่อมทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

      หลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคนและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารที่ดีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน และบริหารงาน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการสื่อสารและบริหารที่แตกต่างกันไป การที่จะดูแลทีมงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆKey Contents

♟ การสื่อสารแบบมีภาวะผู้นำ (Communication in Leadership Style)

♟ ทักษะทางการสื่อสารโดยใช้ กลยุทธ์ "การเล่าเรื่อง" (Storytelling for Leadership)

♟ กรอบความคิดการสื่อสารของผู้นำที่เข้าใจคน (Empathic Communication for Teamwork)

♟ แนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ (Friendly and Creative Atmosphere  in Workplace)

♟ เทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจทีมงาน (Communication for Motivation and Convincing)

♟ จิตวิทยาการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ (Human Relationship)

♟ พลังของการฟังและการถาม เพื่อเข้าใจลูกน้องและทีมงาน (The Power of Questions and Deep Listening)

       

Key Benefits

  1. เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิคการสื่อสารในองค์กรสำหรับผู้นำยุคใหม่

  2. เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์

  3. เพื่อการวางแผน สื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน โน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานให้มีประสิทธิผล


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/820/the-power-of-communication-for-leadership/

 

วิทยากร
ผศ. ดร.กุสุมา เทพรักษ์
วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

- ปริญญาตรี: สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท: สาขาวิชาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก: สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การพูด, อบรม การพูด, สัมมนา การพูด, หลักสูตร การสื่อสาร, อบรม การสื่อสาร, หลักสูตร ผู้บริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการป...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการในการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางความคิดของการต่อยอดในการขายแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตระหนักถึงความ...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เทคนิค การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน (19 มิ.ย. 61) อ.ประเสริฐ - ก่อนเจรจาต่อรอง ขั้นตอนสำคัญที่นักเจรจาธุรกิจควรรู้ - ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการเจรจา - การทำควา...
กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสน...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
สมัครและชำระก่อนวันสัมมนา เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing) ในองค์กร บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้สำหรับธุรกิจที่จะสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนอ...