มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Finance for Non-Financial Manager

อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 112 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Finance for Non-Financial Manager

Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


'การเงิน ไม่ใช่เรื่องยาก'

เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้
แบบฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้บริหารที่

ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน สู่นักการเงินมือโปร!

 

หลักการและเหตุผล   

         ในยุคที่การทำธุรกิจการค้าเป็นไปอย่างไร้ซึ่งพรมแดน การเคลื่อนไหวของเงินทุนเป็นไปอย่างอิสระเสรี การแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น "ไม่เพียงแต่ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น หากยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเงินเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และพัฒนาให้ธุรกิจของตนมีความยั่งยืนอย่างถาวรด้วย"
         หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน เพื่อพัฒนาการบริหารทางการเงิน สามารถมีหลักในการวางแผนเพื่อกำหนดงบประมาณประจำปีของฝ่ายตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการบริหารเงินในโครงการลงทุนต่าง ๆ สามารถประเมินความเสี่ยง ประเมินโครงการลงทุนว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินมากน้อยเพียงไร สามารถดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ และสามารถบริหารรายรับ รายจ่าย กำไร ต้นทุนของฝ่ายตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Key Contents

♟ บทบาทของผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน ในมิติต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้

♟ การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Financial Analysis for Decision Making)

         • ทำความเข้าใจกิจกรรมทางธุรกิจ และงบการเงินพื้นฐาน

         • การประเมินสภาพคล่องของธุรกิจ

         • การประเมินความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ

         • การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน

         • การบริหารงบประมาณของฝ่าย

♟ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุน (Financial Feasibility)

         • แนวคิดการประเมินโครงการลงทุน

         • เครื่องมือการวิเคราะห์ และเกณฑ์การตัดสินใจ

         • การประมาณการตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุน


Key Benefits

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน รวมถึงบริหารงบประมาณของฝ่ายตนเอง

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825


Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/811/finance-for-non-financial-manager-financial-analysis-and-financial-feasibility/


วิทยากร

ผศ. ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ประจำวิชาเอกการเงิน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์พิเศษ Hochschule Neu-Ulm, University of Applied Sciences, Germany
- อาจารย์ผู้ช่วย Essex Business School, University of Essex, United Kingdom


คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้บริหาร การเงิน, หลักสูตร การเงิน, หลักสูตร ผู้บริหาร, อบรม ผู้ บริหาร, อบรม การเงิน, สัมมนา การเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย...
เรียนรู้ แนวทางการตรวจสอบบัญชี
รู้จักศัพย์ทางบัญชีหลักการเงิน การลงทุน ที่ผู้บริหารจําเป็นต้องรู้จัก และสามารถอ่าน Annual Reports ได้เข้าใจ
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด้านการเงิน หรือการสื่อสารกับผู้จัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือได้รับ...
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี ผ่าน 8 Charts เพื่อการนำเสนออย่างน่าสนใจ เพิ่มความสวยงามการนำเสนอข้อมูลแบบรูปภาพและแผนภูมิ สื่อสารข้อมูลบัญชีการเงินกับผู้บริหารให้เกิดความเข้าใจง่ายย...
88% ของลูกค้าพึงพอใจในหลักสูตร* “การวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัว พร้อมอัพเดทภาษีมรดก”
ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งทำให้เจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของธุรกิจ ต้องตื่นตัวเพื่อเตรียมวางแผนให้ได้ประโยชน์หรือเสียภาษีน้อยที่สุ...