มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร : Strategic Planing & Scenario Planing

อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตร : Strategic Planing & Scenario Planing

Strategic Planning & Scenario Planning
หลักสูตร : Strategic Planing & Scenario Planing

 

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)
ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

" เรียนรู้การวางแผนที่ต้องเผื่อไว้หลายฉากทัศน์
สู่การเป็นสุดยอดนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ "


หลักการและเหตุผล

     การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3C กล่าวคือ Change - Customer - Competition

     ดังนั้นเราต้องการมนุษย์พันธุ์ใหม่ในการบริหารองค์กรมนุษย์พันธุ์ใหม่ซึ่งมีกรอบการคิดแบบใหม่ เรียกว่าการเคลื่อนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในกรอบการบริหารและกรอบความคิด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีลักษณะคิดเป็นนักวางกลยุทธ์ (Strategic Thinker) มีการบริหารภายใต้การตัดสินใจที่ถูกต้อง (Strategic Decision) การบริหารที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรอย่างมีระบบ (Strategic Analysis) การบริหารที่มีการกำหนดทิศทางที่แน่นอนชัดเจน (Strategic Direction) หรือกล่าวได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญนั้น "ผู้บริหารควรวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning) ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยงแปลง" ซึ่งจะสะท้อนออกมาโดยมิใช่เป็นแผนธุรกิจแบบเดิม แต่เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่มีการบริหารเชิงพลวัต โดยเราเรียกการบริหารแบบนี้ว่า "การบริหารเชิงกลยุทธ์" Strategic Management นั่นเอง

Key Contents

♟ ก้าวสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

           ท่านจะได้เข้าใจถึงหลักแนวคิดในรูปแบบของการคิดเชิงกลยุทธ์ในแบบต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น เพราะระบบคิดคือพื้นฐานของการจัดการทั้งหมดของผู้บริหาร ในการนำไปใช้เพื่อวางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจ เราจะเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ ก็ต้องเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์เสียก่อน

♟ กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)

             ท่านจะได้เรียนรู้ปัจจัยใดบ้างที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ยอมรับจากคนทั้งโลก ด้วยหลักการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมา ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผู้บริหารควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่ง การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อการเจรจาต่อรอง เพื่อวิเคราะห์และประเมินตามสถานการณ์นั้น ๆ

♟ การกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)

            ท่านจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งผู้บริหารต้องตอบคำถามให้ได้ว่าจะไปถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดได้อย่างไร ซึ่งต้องคำนึงถึงกลยุทธ์ใน 3 ระดับนี้ด้วย กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Function Strategy)

♟ แนวคิดและขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) ในการทำแผนเชิงกลยุทธ์

           ท่านจะได้เรียนรู้การสร้างแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีแบบแผนเริ่มตั้งแต่ SWOT Analysis : The Strategies Bases, Creating a Vision, Creating a Mission Statement, Strategic Goals / objective รวมถึงข้อควรระวังในการทำ SWOT ให้ถูกต้อง และการกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

♟ การสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วย Business Model

          ท่านจะได้แนวคิด แนวทาง การตัดสินใจ ในการดำเนินงาน การปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยการใช้ Business Model โดยวิเคราะห์จาก Core Strategy, Strategic Resource, Customer Interface, Value Network เป็นต้น

♟ ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบเห็นในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Problem & Shortfall in Strategic Planning)

          ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นำไปเป็นแนวทางเพื่อหาข้อผิดพลาดและมองเห็นปัญหาในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างง่ายขึ้น และแก้ไขได้อย่างถูกต้อง


Key Benefits

  1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์

  2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำแผนได้

  3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี

  4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

  5. จัดทำ หรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/815/strategic-planning-amp-scenario-planning/

 

วิทยากร

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และด้านเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาดริด ประเทศสเปน
- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตรีระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนองชี ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท สาขาเศรษรู้ศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนองชี ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี และ โท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาดริด ประเทศสเปน
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ผู้ บริหาร, อบรม ผู้ บริหาร, การ บริหาร กลยุทธ์, หลักสูตร กลยุทธ์, สัมมนา ผู้ บริหาร, อบรม Strategy

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ถอดบทเรียน จากตัวละครจากวรรณกรรมสามก๊ก ผ่านการบรรยายที่สนุกสนาน ใช้กลยุทธ์ “สามก๊ก” เพื่อการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ เปลี่ยนผู้นำให้เป็นสุดยอดผู้นำด้วยกลยุทธ์ที่ไม่คาด...
นำแนวคิด Innovation Process ที่จะช่วยเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนในการทำงาน สร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ด้วยWorkshop ตอบโจทย์ ลงลึกและฝึกปฏิบัติตามโจทย์ธุรกิจที่ท่านต้องการ
การดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีการวางแผน เริ่มจากในภาพรวมคือการวางแผนกลยุทธิ์ ลงมาถึงแผนดำเนินงานในแต่ละส่วนงาน ในส่วนของการวางแผนเพื่อการผลิต จะเริ่มจากการจัดตาราง...
การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLPเป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง
1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจPain Pointทั้งExternal Pain PointและInternal Pain Point
การแข่งขันทางการค้ากันอย่างรุนแรง ทำให้หลายๆ บริษัท เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในการนำมาตรฐานสากลISO ทีสามารถพัฒนาหลักประกันให้ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ได้หลากหลายด้าน เช่น ด้านค...
หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการตั้งราคา ห้องพักแต่ละประเภท ในแต่ละช่วงเวลา ผ่านแต่ละช่องทาง ให้ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด เพื่อที่โรงแรมจะได้สามารถทำยอดขายและกำไรได้สูงที่สุด
ผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมจึงจำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์การตลาดให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปใช้ในการบริการโรงแรมได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ...
หลักการและเหตุผล สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น Incoterms ® 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่...