มีค่าใช้จ่าย

KM การจัดการความรู้จากทฤษฎี สู่ การปฏิบัติ

อบรมวันที่ 03 ตุลาคม 2567
จำนวนคนดู 61 ครั้ง
KM การจัดการความรู้จากทฤษฎี สู่ การปฏิบัติ

         ในโลกธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้ (KM) กลายเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมความสำเร็จและความยืดหยุ่นขององค์กรในการทำงาน หลักสูตร "การจัดการความรู้จากทฤษฎี สู่ การปฏิบัติ" ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับทั้งความเข้าใจทฤษฎีและแนวทางในการจัดการความรู้ในชีวิตการทำงานของท่าน รวมถึงนำเสนอแนวคิดและกลยุทธ์ที่จะช่วยองค์กรของคุณในการจัดการความรู้อย่างเป็นประจำ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาและการอัพเดททักษะของบุคลากร  พร้อมทั้งเข้าใจถึงพลังแห่งความรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของทุกคนในองค์กรได้

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=68075

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา  

คำค้นประกาศนี้ Tags: KM, การจัดการความรู้, ทฤษฎี, สู่ปฏิบัติ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อกำหนดเป็น KPI ประจำปีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
สามารถวางแผนและจัดทำรายงาน วิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กร (Application Report) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ ภายในเวลาที่รวดเร็ว รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและกา...
การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหาร จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการขายให้แก...
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความความสุข
เพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
ในระบบการผลิตในปัจจุบันเครื่องมือวัดถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา เนื่องจากเครื่องมือวัดที่ใช้งานในระบบงานอุตสาหกรรมนั้น หากเกิดความผิดพลาดขึ้นก...
เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้น