มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการถอดและถ่ายทอดองค์ความรู้

อบรมวันที่ 22 ตุลาคม 2567
จำนวนคนดู 53 ครั้ง
เทคนิคการถอดและถ่ายทอดองค์ความรู้

          เทคนิคการถอดและถ่ายทอดองค์ความรู้  ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการองค์ความรู้ ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่อยู่ภายในองค์กร ในเอกสารต่าง ๆ ภายในองค์กร และภายในตัวของพนักงานแต่ละคน       ให้ออกมาพัฒนาในระดับที่แข่งขันได้

          การรวบรวม ผสมผสาน และถ่ายทอด ถือเป็นหัวใจที่จะสามารถนำพาการจัดการความรู้ให้ประสบความสำเร็จได้ ด้วยเทคนิคและวิธีการอย่างเป็นรูปธรรม และกลับไปใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และธรรมชาติของคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันให้เกิด องค์ความรู้ภายในองค์กร ได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=68076

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา  

คำค้นประกาศนี้ Tags: KM, ถอดความรู็, ถ่ายทอดความรู้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
การสร้างทีมเวิร์คนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่หัวหน้างานทุกคนควรต้องมีทักษะนี้ เพราะการสร้างทีมให้มีการทำงานที่สอดคล้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผ...
ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหม...
ปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร มี...
เพื่อให้นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างาน ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
* เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ * พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้ช่วย อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร * ...
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างานให้มีความเข้าใจหลักการข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ได้อย่างแม่นยำสามารถทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสมาชิกในหน่วยงาน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)” วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอ...
สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล