มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
จำนวนคนดู 55 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)
- รอบที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยนภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร


หลักการและเหตุผล

     สัตว์รบกวนและสัตว์พาหะนำโรคที่พบบ่อยอย่างเช่นหนูและแมลงสาบนั้นสามารถเป็นพาหะของแบคทีเรียและไวรัส  รวมถึงปรสิต ได้โดยจากงานวิจัยของ Codex ยังพบปัญหาด้าน อาหารที่ไม่ปลอดภัย ที่มีสาเหตุมาจากสัตว์พาหะ(Salmonella spp) เป็นอันดับสองของโลก รองจากความไม่ปลอดภัยด้านสารก่อภูมิแพ้  อีกทั้งยังสามารถปนเปื้อนอาหารและพื้นผิวที่สัมผัสอาหารได้ ทำให้อาหารและบรรจุภัณฑ์เกิดความไม่ปลอดภัย

     การพบเห็นสัตว์รบกวนและการปนเปื้อนของอาหารจากสัตว์รบกวนนั้นจะเป็นสาเหตุของการร้องเรียนของลูกค้าจำนวนมาก

วัตถุประสงค์

     การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหาร จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการขายให้แก่ผู้บริโภค ท่านจำเป็นจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ปราศจากการรบกวนของสัตว์รบกวนที่จะส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าของท่าน เพื่อป้องกันทุกขั้นตอนให้ปลอดปัญหาจากสัตว์รบกวน อุตสาหกรรมอาหารจะมีความต้องการการควบคุมสัตว์รบกวนที่ต่างกัน ในการกำหนดรายละเอียดและ วิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น

     หลักสูตรนี้ให้ความรู้ หลักการ แนวทาง เทคนิค ในเรื่องการควบคุมสัตว์พาหะ เพื่อให้สามารถจัดทำ ปรับปรุงกระบวนการควบคุมสัตว์พาหะได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐาน  ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้องกับ :
         1. การวางแผนในการควบคุม กำจัดสัตว์พาหะนำโรค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
         2.  จัดการกับความเสี่ยงในการพบเชื้อจุลินทรีย์ที่มาจากสัตว์พาหะ เช่น Salmonella spp

หัวข้ออบรม

  1. หลักการและเหตุผลของอันตรายจากสัตว์พาหะ
  2. ชีววิทยาของสัตว์พาหะ
  3. การควบคุม และการป้องกันสัตว์พาหะ
  4. Workshop การจัดทำแผนการควบคุมสัตว์พาหะ
  5. มาตรฐานการจัดการสัตว์พาหะ
  6. การควบคุมสัตว์พาหะ ตามมาตรฐาน Food safety 
  7. Workshop การบันทึกและการทวนสอบประสิทธิภาพ
  8. Q & A
รูปแบบการอบรม   
     - การบรรยาย             


**ใบประกาศนียบัตร PEST Control and  Management ของทางสถาบันสัมนาดีดีที่เซ็นรับรองโดยวิทยากรของสถาบันฯ สามารถนำไปใช้รับรองในระบบมาตรฐาน food safety ด้านอาหาร เช่น BRCGS / GHP ได้**สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค, การบริหารจัดการ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค, อบรม การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค, อบรมออนไลน์, อบรม การบริหารจัดการ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค, อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการออกแบบ Skill ที่จำเป็นเฉพาะด้านในแต่ละหน้าที่ และเชื่อมโยงไปกับระดับที่แตกต่างกันของแต่ละตำแหน่งงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย
เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน องค์กร เพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้
ถ้าเก็บสต็อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคำนวณค่าเสียหายได้อย่างไร
ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์กรในการประสานงานร่วมกัน เข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดีในกระบวนการทำงานของส่วนงานตนเองและส่วนงาน
หลักสูตร เรียนซ่อม เครื่องซํกผ้า สำหรับท่านที่สนใจงานเครื่องซักผ้า เราสอนให้ทำเป็นอาชีพช่างได้เลย หรือทำเป็นงานรายได้เสริม รับซ่อมได้ทั้งเครื่องซักผ้าทั่วไป , เครื่องซักผ้าหยอดเ...
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อ...
- การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน - การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)” รุ่นที่ 12