มีค่าใช้จ่าย

อบรม การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)

อบรมวันที่ 20 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 69 ครั้ง
อบรม การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
- รอบที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยพงศา บุญชัยวัฒนโชติ
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร ( Competency Training Roadmap) เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    -เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap

    -เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)

    -เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP

    -สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน


 1. องค์ประกอบและกระบวนการจัดทำ Training Roadmap

 •       การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร
 •       Competency ปัจจัยที่นำมาใช้กำหนด IDP คืออะไร มีกี่ประเภท และมีความสำคัญอย่างไร ?
 •       แหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ในการจัดทำ Core Competency & Managerial Competency
 •       การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Competency)
 •       หลักการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path)
 •       Competency และความสัมพันธ์ในการทำTraining Roadmap ทั้ง Core, Function & Managerial Competency

       Workshop: การจัดทำ Training Road Map ตามหลัก Competency

2. แนวคิด และกลักการของ Individual Development Plan : IDP

 •       แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร มีความสำคัญและวัตถุประสงค์อย่างไร
 •       บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ บทบาทในการจัดทำ IDP
 •       ขั้นตอนการทำ IDP: Individual Development Plan และลักษณะที่ดีของ IDP

3. การประเมินหาช่องว่างสมรรถนะ(Gap Assessment) เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นรายบุคคล

4. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับช่องว่างของ Competency แต่ละประเภท

5.การระบุเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาพนักงาน

 •       เครื่องมือและวิธีการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
 •       เครื่องมือและวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non – Classroom Training)

       Workshop: การจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP)

6.การพัฒนาพนักงานให้มี Multi-Skills

 •       ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ Multi-Skills กับการพัฒนาบุคลากร
 •       ขั้นตอนการจัดทำ Multi-Skills

7.การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP (IDP Monitoring)

8.แนวคิดและความแตกต่างของการจัดทำ IDP ตาม Career path , Successor Plan และ Talent Management
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: IDP Monitoring, ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ Multi-Skills, Classroom Training, Gap Assessment, IDP, Competency Based Training Roadmap

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญอบรม หลักสูตร “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม” #ดังนั้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้...
การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่...
เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที...
ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการ...
ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร
เป็นทักษะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องได้สัมผัส โดยอาจมีการกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "มาสร้างเครื่องขยายเสียงกัน (DIY your audio amplifier)" วันที่ 12 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งที...
การดํารงชีวิตอยู่ของบุคคลล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหา และการตัดสินใจตลอดเวลา แม้ว่าการตัดสินใจจะเป็นส่วนประกอบ ของชีวิต แต่เมื่อต้องตัดสินใจจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัว ความหนักใจของผู...