มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI) Zoom

อบรมวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
จำนวนคนดู 20 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI) Zoom
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI) Zoom
- รอบที่ 1 วันที่ 02 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 08 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
 วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ


ประเด็นการสัมมนา
   1.  เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
   2.  การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

WORKSHOP: ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน

   3.เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

   4.รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

   5.การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)

   6.การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

   7.การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน

WORKSHOP: ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน

   8.  การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมินการฝึกอบรม The Kirk Patrick Approach ของเคิร์กแพทริค
            - การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
            - การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)
            - การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)
            - การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)   
   9.  สูตรสำเร็จการคิดค่าคุ้มทุนในการคำนวนค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรม
            - ค่าใช้จ่ายโดยตรง
            - ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม
WORKSHOP : ฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม
   10.  การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI) และการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ Productivity และ Satisfaction
   11.  วิธีการคำนวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึกอบรม
            - สูตร  1    ROI = (ค่าใช้จ่าย X 100 ) / ต้นทุน
            - สูตร  2     ROI = จำนวนของผลผลิตของงาน (Productivity)
            - สูตร  3     ROI = ค่าความพึงพอใจของาน (Satisfaction)
WORKSHOP : ตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร 1-2-3
            - ตัวอย่าง 1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
            - ตัวอย่าง 2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
            - ตัวอย่าง 3 หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน
            - ตัวอย่าง 4 หลักสูตรการให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกน้อง
            - ตัวอย่าง 5 หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
            - ตัวอย่าง 6 หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน
   12.  ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
  
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

        - การบรรยาย    

        - กิจกรรม และเกม       

        - การแสดงออก

        - กลุ่มสัมพันธ์   

        - การแสดงความคิด ถาม – ตอบสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม, ประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของกา, การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม, Training Evaluation Follow-up and ROI, อบรม ROI, อบรมการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer)...
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการบริหารการประชุมและการจัดการประชุมร่วมกับผู้อื่นมุ่งความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน
"คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยวิธีคิดแบบ Critical Thinking และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ”
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเว...
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง
ระบบการผลิตและจัดการอันทันสมัยในปัจจุบัน ได้มีการนําระบบการควบคุม และแสดงผลระยะไกลที่เรียกว่าระบบสกาดา (SCADA System) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการข้อมูล โด...
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อ...
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
วิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานเขาทั้งก่อนจะซื้อและหลังซื้อ ถ้าคัดเลือกและ ประเมินอย่างไม่มีระบบการจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา