มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

อบรมวันที่ 07 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 35 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)
- รอบที่ 1 วันที่ 04 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 3 วันที่ 07 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 4 วันที่ 03 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 5 วันที่ 06 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 6 วันที่ 05 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 7 วันที่ 04 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 8 วันที่ 05 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 9 วันที่ 04 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 12:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย
ราคา 1950 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

คุณไม่ต้องลงทุนไปเรียนเป็นวิศวกร เพื่อจะมาทำการตรวจประเมินผู้ขายก็ได้ เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้น !

--------------------------------------------------------------------------------------------

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ

หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหาที่มีความพร้อม จะต้องเป็นแนวหน้า ที่ออกไปทำการค้นหา คัดเลือก และทำข้อตกลงทางการค้าทั้งหมด (และนั้น คือการทำงานในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทฯ)

ในการคัดเลือกนั้น มีขั้นตอนหนึ่งที่ สำคัญและจำเป็นมากๆ ได้แก่ การตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Audit)

การตรวจประเมินผู้ขาย จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคในด้านต่างๆ มาช่วยในการทำงาน และนั้นก็คือ ปัญหาของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา เพราะกว่า 95 % ของหน่วยงานจัดซื้อ ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่เป็น Technician หรือ Engineer !

ดังนั้นการตรวจประเมินผู้ขาย จึงกลายเป็นงานยากสำหรับหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา

ถ้าหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา มี เจ้าหน้าที่ ที่สามารถจะรับผิดชอบงานในส่วนนี้ ก็จะทำให้หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา สามารถบรรลุภาระกิจในการคัดเลือกผู้ขายได้จริงๆ

แน่นอนเราคงไม่ต้องส่ง เจ้าหน้าที่ของเราไปเรียนเป็น Technician หรือ Engineer กัน เพียงแต่ เราจะต้องพัฒนาให้หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ของเรา ให้กลายเป็น Lead Auditor ให้ได้

และตำแหน่งนี้จะทำให้ หน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา สามารถทำหน้าที่ในการคัดเลือกได้อย่างครบถ้วน

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ของท่านให้มีองค์ความรู้ในการเป็น Lead Auditor ผมจึงได้ออกหลักสูตรพิเศษนี้ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า

“ การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional) “

หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ และทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป / เป็น QMR ในระบบ ISO ในบริษัทข้ามชาติ และบริษัทฯของคนไทย ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ขนาด ที่พนักงานมากกว่า 3,000 คนมาแล้ว ซึ่งจะต้องดูแล Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 200 ราย รวมถึงวัตถุดิบอีก มากกว่า 3,000 items และยังได้รับตำแหน่งเป็น leader Auditor ในกาจัดหา supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย

ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมนี้

> จะช่วยให้ผู้ที่จะต้องมาดูแลหน่วยจัดซื้อ/จัดหา สามารถเข้าใจบทบาท หน้าที่ และกระบวนการตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Audit) รวมถึง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในการตรวจประเมินผู้ขายได้เลย

> การทำ Supplier Audit จะช่วยแก้ปัญหาการคอรัปชั่น (มีความโปร่งใสในการทำงาน) / ช่วยสร้าง Term work ให้กับองค์กร /ช่วยสร้างความสัมพัทธ์ที่ดีระหว่างทีมของบริษัทฯกับทีมของผู้ขาย

รูปแบบการอบรม วันที่อบรม และค่าใช้จ่าย

> หลักสูตรนี้เป็นแบบ Online Live on Zoom meeting


ทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา

> เราจัดการสอนแบบ On line live on Zoom Meeting ทำให้ปลอดภัยจากโควิท 19 , สะดวกไม่ต้องเดินทาง, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

> เรามีวิธีที่จะถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอน ที่ทำให้คุณเรียนแล้วเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

> เราใช้หลักการ Small Class Room 15 คนต่อห้องเรียนเท่านั้น เพื่อให้ผู้สอนสามารถลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ

> เราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในงานจัดหา / ธุรกิจระหว่างประเทศ กับ Europe, Japan, Korean, China, Africa, South America และยังเป็น Lead auditor มามากกว่า 20 ปี

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System (QMR, QS, ISO) / Tax privilege (BOI,19 bis) / Import & Export / Logistic (ERP, MRP, Re-order point)

การอบรมนี้ จะมีเนื้อหาที่คลอบคลุม 5 หัวข้อใหญ่ๆดังนี้

1.การตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Audit) :

oการตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Audit under Supplier Selection Process)

oกิจกรรมที่ต้องทำและผู้เกี่ยวข้อง (Activity Flow)

oทำไมเราต้องการมืออาชีพมาทำ (Why need Professional)

2.การแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection team)

oทำไมต้องมีทีม (Why need team)

oใครต้องเข้าร่วมบ้าง (Who concern)

3.คุณสมบัติของผู้ขาย (Supplier Specification) :

oการกำหนดคุณสมบัติผู้ขาย (Supplier Specification) : หลักการ/เหตุผล และวิธีการทำ

oการจัดกลุ่มผู้ขาย และ ลำดับชั้นผู้ขาย (Grouping & Classification) : หลักการ/เหตุผล และวิธีการทำ

oการออกแบบฟอร์มการตรวจประเมิน (Audit Form & Audit Score)

4.On site Audit :

oกระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process) : การเตรียมการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด

oเทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน (On site Audit Technique)

5.Supplier Record :

oการบันทึกข้อมูลผู้ขาย (Supplier Data)

oการจัดทำ AVL (Approve Vendor List)

หมายเหตุ : หัวข้อทั้ง 5 นี้จะคลอบคลุม การตรวจประเมินผู้ขาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Domestic & Oversea)
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, อบรมออนไลน์ หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออ, อบรม การจัดกลุ่มผู้ขาย และ ลำดับชั้นผู้ขาย, หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ, อบรม เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน (หรือเลือก อบรมเป็นแบบ Online ได้ )
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ ความสำคัญของการนำเสนอ รู้เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing Customer complaints ) #เป็นความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจทุกคน ต้องมีความรู้ความ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานคร จัดโครงการอบรม หลักสูตร "ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐาน ด้วย WinCC" รุ่น 17 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ธุรกิจแพลตฟอร์มที่ทันสมัยยุคใหม่ สร้างรายได้คุ้มค่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำธุรกิจ
ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ LabVIEW ได้ถูกนำมาใช้ในงานเก็บข้อมูล งานตรวจสอบวิเคราะห์ผล และงานควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้...
บทบาทที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Strategic Plan) และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายใ...
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ การอนุรักษ์พลังงาน