มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 (Negotiation & Agreement for Purchasing 2024)

อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
จำนวนคนดู 21 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 (Negotiation & Agreement for Purchasing 2024)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 (Negotiation & Agreement for Purchasing 2024)
- รอบที่ 1 วันที่ 05 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 05 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 08 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 06 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 07 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 8 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 9 วันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 12:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย
ราคา 3300 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

      การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจ ด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กร หรือของตัวบุคคล และมันจะได้รับการปกป้อง

     การทำข้อตกลง (Agreement) ทางการค้านั้น เป็นงานสำคัญของนักจัดซื้อทุกคน ที่จะต้องทำให้ได้ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระบวนการจัดซื้อ ถ้ามันเริ่มต้นด้วยข้อตกลงที่ไม่ถูกต้อง คุณก็รู้ว่าปัญหาจะตามมาไม่ช้าก็เร็ว !

     การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลง จึงเรียกได้ว่าเป็น งานหลักที่สำคัญอันหนึ่งของงานจัดซื้อ ที่นักจัดซื้อมือใหม่จะกลัวและกังวล ในทุกครั้งที่ต้องเข้าสู่การเจรจาต่อรอง เพราะมันมีผลประโยชน์ขององค์กรเข้ามาเกี่ยวข้อง !

    ท่านผู้บริหาร ที่ดูแลหน่วยงานจัดซื้อคงทราบว่า การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในระดับที่ จะมาเป็นผู้ต่อรองผลประโยชน์ให้กับองค์กรได้นั้น มันไม่ง่ายเลย แต่ถ้าปล่อยให้เรียนรู้กันเอง ผู้บริหารก็จะเสียเวลามาก (ต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงในการเข้าประชุมทุกครั้ง)

     ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ เราจึงได้จัดทำหัวข้อการอบรม เพื่อสร้างทักษะในการเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลง เพื่องานจัดซื้อขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีชื่อว่า “การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 ” (Negotiation & Agreement for Purchasing 2024)

หมายเหตุ : 2024 หมายถึง ฉบับปรับปรุงสำหรับปี 2024

       หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารใน หน่วยงานจัดซื้อ /ผู้จัดการทั่วไป / ผู้ดูแลระบบคุณภาพ (QMR) และเคยทำให้ทำงานให้กับบริษัทไทย และข้ามชาติ ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ขนาด ที่มีพนักงานมากกว่า 3,000 คนมาแล้ว

         ซึ่งจะต้องทำการเจรจาต่อรอง และทำข้อตกลง ที่หลากหลายกับ Supplier ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มากกว่า 200 ราย รวมถึงเงื่อนไขในการสั่งซื้อวัตถุดิบอีก มากกว่า 3,000 items และยังได้รับตำแหน่งเป็น Leader Auditor ในการคัดเลือก Supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้


วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะใน การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลง ให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ โดยข้อมูลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

 • เรียนรู้และเข้าใจถึง เหตุผลและความจำเป็นของการเจรจาต่อรอง
 • เรียนรู้และเข้าใจถึง รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
 • เรียนรู้และเข้าใจถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจรจาต่อรอง
 • เรียนรู้และเข้าใจถึง ข้อตกลงทางการค้า เริ่มต้นเมื่อไหร
 • เรียนรู้และเข้าใจถึง ข้อตกลงทางการค้า มีกี่ประเภท
 • เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหา ด้วยการ Sharing idea & Case study จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านต่างๆ เช่น Purchasing Job / Procurement job / Tax privilege (BOI/19bis) / Import & Export / Logistic (ERP/MRP) / Be QMR for ISO system


หลักสูตรการอบรมนี้จะมี 2 Parts และแบ่งออกเป็น 9 Topics และ 5 Exercises ดังนี้

Part A : ข้อตกลงเพื่อการจัดซื้อ (Agreement for Purchasing)

1.ข้อตกลงเริ่มต้นกันอย่างไร ? (Agreement Starting) :

 • กระบวนการทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ (Activity of Purchasing Agreement)
 • ข้อมูลสำคัญในใบขอซื้อ (Purchase Request) : Feature and Benefit
 • รายละเอียดในแต่ละกระบวนการ (Process Detail)
 • Exercise A.

2.ข้อตกลงในราคาสินค้า (Price Agreement) :

 • การยืนยันราคา (Price Confirmation)
 • การอนุมัติราคา (Price Approval)
 • การตกลงราคาแบบมีเงื่อนไข (Price Condition)
 • ข้อตกลงในการชำระเงิน (Payment term)

3.ข้อตกลงการค้าอื่นๆ (Trade Agreement) :

 • ข้อตกลงในการส่งมอบ (Term of Delivery) : ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้
 • ข้อตกลงภายใต้ INCOTERMS 2020 : การนำไปใช้
 • แนวทางในการเสนอซื้อ (Purchase offering)

4.ข้อตกลงพิเศษ (Special Agreement) :

 • ข้อตกลงพิเศษทั้ง 6 ข้อ (Tax Privilege / Certificate / Warranty / Operating / Sustainable)

5.รูปแบบข้อตกลงทางการค้า (Agreement Model) :

 • แบบฝึกหัดการทำข้อตกลงทางการค้า : Exercises B.

Part B : การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

6.หลักการพื้นฐาน เพื่อการเจรจาต่อรอง (Principle for Negotiation)

 • วัตถุประสงค์ ของการเจรจาต่อรอง (Objective)
 • แนวความคิดในการเจรจาต่อรอง (Guideline)
 • งานจัดซื้อกับการเจรจาต่อรอง (Purchasing Job & Negotiation)

7.รูปแบบของการเจรจาต่อรอง (Negotiation Model)

 • การเจรจาแบบเสนอเป้าหมายที่สูง (High Goal)
 • การเจรจาแบบเสนอผลประโยชน์ (Beneficial)
 • การเจรจาแบบเสนอนโยบาย (Policy)
 • Exercise C.

8.ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเจรจา (Key Success of Negotiation)

 • ทัศนคติกับการเจรจา (Attitude)
 • ข้อมูลและความเข้าใจ (Data & Understanding)
 • เครื่องมือในการต่อรอง (Tooling)
 • การเตรียมการ (Preparing)
 • กลยุทธ์ในการต่อรอง (Strategy)
 • Exercise D.

9.ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง และทักษะสำคัญที่ต้องมี (Processing & Skill for Negotiation)

 • ก่อนการเจรจาต่อรอง (Pre-Negotiation)
 • ในกระบวนการต่อรอง (On Process for Negotiation)
 • หลังการเจรจาต่อรอง (Post - Negotiation)
 • Exercise E.สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมออนไลน์, การเจรจาต่อรอง, เสนอเป้าหมายที่สูง, เสนอนโยบาย, การชำระเงิน, ข้อตกลงในงานจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในปัจจุบันธุรกิจที่มีกิจกรรมการขายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กรคือจากการเปลี่ยนแปลงที่เก...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ เรื่อง การพัฒนาพนักงานคลังสินค้า ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง
หลักสูตรนี้จะทำให้ทุกคนจะต้องรู้และปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและบริหารความปลอดภัยในองค์กร
เรียนรู้ช่องทางการทำเงินกับอาชีพ "นักลงทุน"
แผนกบริการต้อนรับส่วนหน้า ถือได้ว่าเป็นแผนกแรกและแผนกสุดท้ายที่ลูกค้าจะได้พบลูกค้า การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อให้กลับมาใช้บริการที่โรงแรมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สำ...
จะสามารถช่วยในการเป็น ”หัวหน้างานที่ดี” ได้ และจะทำให้องค์กรนั้นมีความเจริญก้าวไกลและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนตลอดไป
เพื่อยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING) เน้นการทำกิจกรรมและสร้างกระบวนการคิดเพื่อนำกระวนการคิดสร้างกลยุทธ์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี