มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)

อบรมวันที่ 06 สิงหาคม 2567
จำนวนคนดู 112 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)
- รอบที่ 1 วันที่ 09 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 06 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 07 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 17 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.ณรงค์ ตู้ทอง
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

     ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้้เหมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้....   

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :
   1.    มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
   2.    เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง


หัวข้ออบรม
   1. พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
          >  ปัจจัยการผลิต (Input)      
          >  กระบวนการผลิต (Process)
          >  ผลผลิต (Output)
   2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)
          > ประเภทของการพยากรณ์
          > ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ที่ช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า           
   3. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ     
           >  กำลังการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิต
           >  การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
           >  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต
   4. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ    
            >  แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)         
            >  ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)   
   5. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
            > ระบบ MRP                        
            > ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ
   6. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)   
            >  เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)
            >  เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
   7. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการกำหนดงาน
            >  การจัดตารางการปฏิบัติการ
            >  การกำหนดภาระงาน
            >  การจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
   8. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน (LEAN)  และกรณีตัวอย่าง
   9. สรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน
แนวทางการเรียนรู้  
     - บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)    
     - ถาม-ตอบ (Question & Answer)                 
     - เรียนรู้จากกรณีศึกษา
     - กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้      สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นในทุกวันนี้, ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค(กลุ่มเป้าหมายหลัก)ทั้งไทยและเทศอย่างพิถีพิถันโดยอาศัยหลักการของ...
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
การบริหารงานจะเข้มแข็งหรือยั่งยื่นมั่นคงเพียงใด ความสาคัญการบริหารเชิงกลยุทธ์ ((Strategic Management) ผู้บริหารต้องเข้าใจการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปป...
เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการ...
เพื่อให้ DCC สามารถทำการควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
นำ จะต้องมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน เพื่อช่วยให้ทีมมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และมุ่งมั่นในการทำงาน
มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในธุรกิจการผลิตและการขายสินค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้เข้าอบรมในเทคนิคและวิธี การประชุมในธุรกิจที่มีประสิทธิผล เกิดผลดีต่อองค์กร