มีค่าใช้จ่าย

อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า (Picking and Packing System Efficiency in Warehouse)

อบรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
จำนวนคนดู 17 ครั้ง
อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า (Picking and Packing System Efficiency in Warehouse)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า (Picking and Packing System Efficiency in Warehouse)
- รอบที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 16 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอนันต์ ดีโรจนวงศ์
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
บทนำ
        กระบวนการของการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้า (Picking and Packing process) ในคลังสินค้าเป็นกิจกรรมหนึ่งในส่วนของขาออก (Outbound) ที่สำคัญที่จะช่วยให้การจัดส่งและกระจายสินค้าได้รวดเร็วและมีความถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ การปฏิบัติงานบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของพนักงาน ด้วยการลดความสูญเปล่า ปัญหา และลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ด้วยการจัดส่งที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ปลอดภัยและทันเวลาที่ลูกค้าต้องการได้

        ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าควรพัฒนากระบวนการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และทำให้เกิดความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้าให้มากขึ้น
     2. เพื่อลดความสูญเปล่า ความผิดพลาด ลดเวลาการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์
     3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงานหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
     4. เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
     5. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น


หัวข้อการอบรม
     1. การปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์คืออะไร ความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ (What is the Pick and Pack Process)
     2. กระบวนการหยิบสินค้าที่ดีผลอย่างไรต่อการปฏิบัติงานบรรจุภัณฑ์ (How an Excellent Pick Supports Pack Process)
     3. การพัฒนากระบวนการหยิบและบรรจุภัณฑ์สินค้า (Methods for Improving Picking and Packing Process)
     4. การสร้างระบบการหยิบและบรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยียม (Creating the best picking and packing system)
     5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (Order Picking and Packing Steps)
     6. วิธีการปฏิบัติงานด้านการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่รวดเร็วและเหมาะสม (Picking and Packing faster in a warehouse methods)
     7. เครื่องมือที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (Warehouse picking and packing equipment)

รูปแบบการฝึกอบรม

   - การบรรยาย ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา กรณีศึกษา
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้า, การปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม 2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์เครื่องมือวัดที่ใช้ปฏิบัติงานจริง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ระบบการวัดได้
ทราบถึงแนวคิดในการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ สามารถวิเคราะห์ลูกค้าพร้อมทั้งบริหารความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำคือต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม
“ค้นหาและพัฒนา DNA Entrepreneur ในตัวคุณ” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้ารับการอบรมโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepren...
ขอเชิญอบรม หลักสูตร :การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT KYT Conceptual Training # การส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เทคนิคและวิธีการ วิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT แ...
เสนอเคล็ดลับวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยกา...