มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( Transportation and Distribution Management )

อบรมวันที่ 19 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ( Transportation and Distribution Management )
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( Transportation and Distribution Management )
- รอบที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 19 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 8 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 9 วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอนันต์ ดีโรจนวงศ์
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok) ห้อง: null||

เนื้อหาหลักสูตร


หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการขนส่งและการกระจายสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้านับเป็นต้นทุนที่สำคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสินค้าที่นำส่งซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วและถูกต้องอยู่เสมอ จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากไม่สามารถบริหารจัดการที่ดีแล้ว องค์กรจะต้องประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีเทคนนิคต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งและกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด                           

วัตถุประสงค์    

     1. เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านขนส่งและกระจายสินค้าให้มากขึ้น

     2. สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรในด้านการขนส่งและกระจายสินค้าให้มากขึ้น

     3. เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ และนำกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านขนส่งและกระจายสินค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

     4. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     5. รู้วิธีการวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม

     6. รู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า

     7. สามารถลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าได้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง 


หัวข้อการอบรม

   1. ความสำคัญของระบบการบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า

           • ความสำคัญของระบบบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

           • แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า

           • กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า

   2. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า

           • ปัจจัยด้านระยะทาง, ปริมาณสินค้า, ความหนาแน่, รูปทรงสินค้า, การจัดการ และอื่นๆ

           • การควบคุมสินค้าที่เสียหายจากการขนส่งและกระจายสินค้า

           • การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และการใช้รถขนส่งการะจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

   3. ปัญหาการขนส่งและแนวทางแก้ไข

           • ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการขนส่งและกระจายสินค้า

           • สาเหตุของการเดินรถเที่ยวเปล่าและการวางแผนการขนส่งและกระจายสินค้าล่วงหน้า

           • ตัวชี้วัดระดับคุณภาพการให้บริการด้านขนส่งและกระจายสินค้า

           • เทคนิคการบริหารการขนส่งและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

           • กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าแบบลีน (Lean Transportation & Distribution)

   4. เทคนิคการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า

           • วิธีการต่าง ๆ ในการลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า

   5. การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้า

           • การจัดการเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่งและกระจายสินค้า

           • การเลือกเส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้าที่เหมาะสมที่สุด (Routing)

   6. กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า

           • Global Positioning Systems (GPS) ระบบบอกพิกัดตำแหน่ง (รถ) ด้วยดาวเทียม

           • Radio Frequency Identification (RFID) เทคโนโลยีการระบุหรือชี้เฉพาะโดยใช้คลื่นวิทยุ

           • Intelligent Transportation System (ระบบขนส่งอัจฉริยะ)

วิธีการสัมมนา   

   - การบรรยาย การให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิ, Transportation and Distribution Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อกำหนดเป็น KPI ประจำปีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
เสริมความมั่นใจและเข้าใจโลกของการสื่อสารมากขึ้น มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นทั้งในการทำงานและการเข้าสังคม
สร้างสรรค์สังคมจักรยานให้มีเพิ่มมากขึ้น ประหยัดพลังงานของชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการหันมาใช้จักรยาน
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวห...
เน้นการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารตนเอง การบริหารงาน และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดี และเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพภายนอกกับผู้ที่มีผลต่อกา...
เน้นให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจากป...
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประ...