มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร งานขายต่างประเทศ + ระเบียบโลกใหม่ (Oversea Sale + New World Order)

อบรมวันที่ 14 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 54 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร งานขายต่างประเทศ + ระเบียบโลกใหม่ (Oversea Sale + New World Order)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร งานขายต่างประเทศ + ระเบียบโลกใหม่ (Oversea Sale + New World Order)
- รอบที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 11 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 8 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 9 วันที่ 17 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอนันต์ วชิราวุฒิชัย
ราคา 3300 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

        ในปีนี้ผมได้มีการปรับปรุง และเพิ่มเนื้อหาเข้าไป โดยจะเน้นไปที่ ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)

        New World Order หมายถึง สถานการณ์ของโลก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ที่มีปัญหาจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และสงคราม มันได้ก่อให้การเปลี่ยนแปลง ในหลายๆเรื่อง ที่ได้แก่ กฎข้อบังคับเรื่องสิ่งแวดล้อม / เศรษฐกิจตกต่ำ / การกีดกันทางการค้า การแบ่งค่ายแบ่งขั้ว ทั้งหมดนี้ ก่อให้เกิดกระทบกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ ต้องรู้

     ผมจึงได้เพิ่มเนื้อหาเหล่านี้เข้าไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ และเนื้อหาที่เพิ่มเติมได้แก่ :

 1. Environment : การจัดซื้อ ที่คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
 2. New network for Finance Telecommunication : การเกิดของระบบการเงินใหม่ที่จะเป็นคู่ขนานกับระบบSWIFT !
 3. Ex-change Study : การจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
 4. Remark : New World Order ความหมาย อ้างอิงตาม เอกสารจากงาน เสวนา morning talk ครั้งที่ 3 จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 14 มิ.ย 2565

     งานขายต่างประเทศ ทุกองค์กรสามารถเริ่มต้น ด้วยการมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) แต่ว่าการสื่อสารได้ ก็ถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น

     การจะเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (Oversea Sale) จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง ธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) และ เทคนิคในการขายต่างประเทศ (Oversea Sale technique) ซึ่งประกอบด้วย

 • คำศัพท์ และเงื่อนไข (Technical terms) ที่เอามาใช้ในการสื่อสาร ซึ่งมีการใช้ตัวย่อ (Abbreviations) และมีความหมายเฉพาะ ที่จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจในการนำมาใช้งาน
 • กระบวนการในการเสนอขาย / การชำระเงิน / การขนส่ง ที่แตกต่างไปจากการขายในประเทศ ที่จำเป็นต้องรู้ และต้องสามารถควบคุมการปฏิบัติงานทั้งหมดได้
 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (Tax privilege) เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นในอากรขาเข้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิประโยชน์ ที่มีหลายรูปแบบ
 • ข้อควรระวัง และปัญหาในการทำงาน ที่ต้องรู้ก่อน ดีกว่าการไปลองผิดลองถูก เพราะความสูญเสียจะไม่ใช่หลักหมื่น

ทั้งหมดที่ว่ามานี้ ได้ถูกบรรจุลงในห้องเรียน ที่มีชื่อว่า งานต่างประเทศ + ระเบียบโลกใหม่ (Oversea Sale + new world order)


ผู้เข้าอบรม จะได้เรียนรู้ใน 3 หัวข้อใหญ่ๆ / slide ที่มากกว่า 60 หน้า / 3 Exercises โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Trade)

 • ประเภทของการค้าระหว่างประเทศ (Type of International Trade)
 • องค์ประกอบ 8 ข้อของ ธุรกิจระหว่างประเทศ (8 topics for International Trade)
 • International trade กับ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

2.องค์ประกอบทั้ง 8 ข้อของ ธุรกิจระหว่างประเทศ (8 topics for International Trade)

ผู้เกี่ยวข้อง (Concern Party) : มีใครเกี่ยวข้องบ้าง !

 • Import Flow Chart : แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3.สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Privilege) ที่คุณต้องรู้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ :

 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ได้แก่ FTA / AFTA / 19 bis / BOI / other
 • RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือ AEC + 5 จะนำมาใช้ได้อย่างไร
 • CLMV กลุ่มประเทศ ที่ต้องตรวจสอบก่อนการใช้สิทธิประโยชน์

4.สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน (Currency & Ex-change rate) : สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสกุลเงินต่างๆ

 • สกุลเงินตรา (Currency) : new world order ทำให้สกุลเงินอื่นๆเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
 • อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) : การควบคุม และป้องกัน (Exercises : A)

5.ข้อตกลงในการชำระ และวิธีการชำระเงิน (Payment Terms) :

 • Payment terms : รูปแบบการชำระเงินต่างๆ
 • Network for Money Transfer : การโอนชำระเงินระหว่างประเทศ ที่ได้แก่ SWIFT และระบบอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • Payment terms table : การนำ payment มาเป็นข้อต่อรอง และข้อตกลงทางการค้า (Exercises : B)

6.การส่งมอบ และการโอนกรรมสิทธิ์ (Term of Delivery / Transfer of Risk) :

 • Trade Obligation : ข้อผูกพันต่างๆของผู้ซื้อ และผู้ขาย
 • INCOTERMS 2020 : เงื่อนไขที่เปลี่ยนไปจาก จะปฏิบัติอย่างไร !
 • Purchase offering : การเสนอขาย เราต้องพิจารณาอะไรบ้าง !

7.วิธีการเสนอขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Ordering Process & Document)

 • Sale Work flow
 • Concern Document : RFQ / Quotation / Proforma Invoice / Purchase Order

8.เอกสารเพื่อการขนส่ง (Shipping Document) : ได้เข้าใจถึงความสำคัญ และหน้าที่ของมัน

 • Main document : Invoice / Packing List / Delivery order
 • Miner Document : Certificate

9.ข้อตกลงการค้าแบบ L/C : เจาะลึกในรายละเอียดของ L/C

 • Letter of Credit (L/C) : L/C idea / Document Flow
 • Caution Point : ข้อควรระวังในการใช้ L/C !

10.การบริหารจัดการ การจัดซื้อระหว่างประเทศ (International Trade Management) :

 • การบริหารจัดการ : เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่ดี
 • ข้อควรระวัง / คำแนะนำพิเศษต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม งานขายต่างประเทศ, อบรม การส่งออก, อบรม ออนไลน์, อบรม Export Sale, อบรม oversea sale, อบรม ขายต่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !
ขอเชิญ อบรมหลักสูตร ซ่อมบอร์ดแอร์ ทั้งแบบธรรมดา และบอร์ดแอร์ดินเวอร์เตอร์ เราสอนให้ทำเป็นอาชีพช่างได้เลย หรือทำเป็นอาชีพที่ 2 รายได้เสริม
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ตอบสนอง life style ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มคุณลักษณะการทำงาน (Feature) ต่างๆ ที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงตามสภา...
มุ่งเน้นเทคนิคการเป็น Barista มืออาชีพแบบสากล ให้ตระหนักถึงความเข้าใจในการเป็น BARISTA มืออาชีพ เน้นพื้นฐานเมล็ดกาแฟ ทักษะการชิมกาแฟ (Cupping) เพื่อสามารถจำแนกกลิ่น รสชาติ ความแ...
Work-life balance (WLB) คือ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ่งหมายถึงการเกื้อหนุน และไม่รบกวนกันจนเกิดการบกพร่องไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ระหว่างชีวิตด้านการทำงาน และชีวิตที่นอกเ...
การจัดการสินค้าคงคลังวัสดุมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังวัสดุบริการให้กับผู้ใช้งานในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการอยู่เสมอ
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสามารถจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยที่สามารถส่งไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจเรื่อง (Machine Safety) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างความปลอดภัย