มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

อบรมวันที่ 25 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)
- รอบที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok) ห้อง: null||

เนื้อหาหลักสูตร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผล


ส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

   1.ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ

 • ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”
 • ความแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
 • ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง

    2.กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 • PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques
 • INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

    3.ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จขององค์กร

 • ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)
 • ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
 • การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)

WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน”


ส่วนที่ 2 การบริหารพัฒนาคน (People Development)

1.ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

 • อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
 • เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
 • รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

2.การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA

 • การออกความคิด (Concept)
 • การกำหนดกระบวนการ (Process)
 • การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)

3.ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

 • หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
 • ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ
 • กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง
 • การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feedback)


WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี ศิลปะ “ART” 

A : Approach : เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

R : Rapport : พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอัน ส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน

T : Trust : การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

.......................................................................................

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

        เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

 • การบรรยาย 
 • กิจกรรม และเกม 
 • การแสดงออก
 • กลุ่มสัมพันธ์
 • การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

..................................................สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน, อบรมผู้บริหาร, อบรมภาวะผู้นำ, อบรม ผู้บริหาร ภาวะผู้นำ, อบรม Leadership, อบรมการบริหารพัฒนาคน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คุ้ม (1)  E-book 1008-1009 คำถาม PDPA ราคา 300 บาท                       คุ้ม (2)  ตัวอย่างแบบฟอร์ม PDPA  คุ้ม (3)  ตัวอย่าง PDPA Implementation Plan และ  PDPA Check-list  
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป...
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และตัวควบคุม PID ก็เป็นตัวควบคุมหลักในระบบควบคุม (ไม่นับรวมการควบคุมแบบปิด...
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่...
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานในเชิงทฤษฎี และเชื่อมโยงไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ พร้อมยกตัวอย่างโดยอาศัยกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย
ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์ก...
งาน Adman Symposium 2016 ภายใต้แนวคิดของธีม “SOMETHING WILL NEVER CHANGE”
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ