มีค่าใช้จ่าย

อบรม อบรมหลักสูตร Training Roadmap & IDP Based on Competency Class Room

อบรมวันที่ 02 พฤษภาคม 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม อบรมหลักสูตร Training Roadmap & IDP Based on Competency  Class Room
ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรมหลักสูตร Training Roadmap & IDP Based on Competency Class Room
- รอบที่ 1 วันที่ 02 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
                   

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีหลักการ แนวคิดการจัดทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency อย่างมีระบบ

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติการบริหารจัดการ Training Roadmap & IDP Based on Competency ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรมหัวข้ออบรม

ภาคเช้า Training Road Map

   1. ความสำคัญของ Training Road Map และทำเพื่ออะไร

   2. องค์ประกอบ รูปแบบของ Training Road Map

   3. ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map

   4. วงจรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลกร และการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            - การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม

            - การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา

            - การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

            - การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา

            - กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน

            - กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน

            - กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ

            - การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)

            - การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)

            - การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา

   5. WORKSHOP : การเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร

ภาคบ่าย IDP Based on Competency

    1. ความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency และการเชื่อมโยง

            - Core Competency (CC)

            - Functional Competency (FC)

            - Supervisory Competency (SC)

            - Managerial Competency (MC)

   2. การกำหนด Core Functional และ Managerial Competency

   3. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของ Competency โดยแบ่งเป็นหลักสูตรด้าน CC Course, FC Courses และ MC Courses และให้เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของ JD

   4. WORKSHOP : ฝึกการเขียน Competency Based Training Roadmap พร้อมนําเสนอ

            - การวางผัง TRM ของแต่ละตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

            - ระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

            - การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan) โดยใช้ Competency

            - การประเมินและติดตามผล IDP รวมถึง Feedback

   5. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องนำ Competency ไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากร

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

            - การบรรยาย     

            - กิจกรรม และเกม       

            - การแสดงออก

            - กลุ่มสัมพันธ์   

            - การแสดงความคิด ถาม – ตอบสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจุบันตำแหน่งระดับ“นักบริหารจัดการยุค4.0″ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร มีบทบาท...
องค์กรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม 1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
การบริหารการเงินส่วนบุคคล มีบทบาทสําคัญในการวัดความสําเร็จทางการเงินของบุคคลซึ่งสามารถกําหนด ทิศทางในอนาคตของชีวิตได้และสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมทางการเงินของบุคคลนั้นๆ ว่าประสบคว...
ปัจจุบันการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและการนำเข้าของน้ำมันดิบจากต่าง...
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อ...
รายละเอียดการอบรม หลักสูตร “ผู้บังคับ” “ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ” และ “ผู้ควบคุม” ปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่น โมบายเครน (Mobile Crane) (วุฒิบัตร 3 หลักสูตร) (วุฒิบัตร 3 หลักสูตร)
ลูกค้า คือ จุดหมายสำคัญของการทำธุรกิจ การขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้า เกิดความรู้สึกที่พึงพอใจกับตัวของนักขายที่รู้ใจและให้บริการคำปรึกษาที่ดี อีกทั้งเรื่องเล...
เพื่อการเลือกคนที่มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการเข้าสู่องค์กร นำไปสู่ความยั่งยืน
รายละเอียดการอบรม หลักสูตร “ผู้บังคับ” “ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ” และ “ผู้ควบคุม” ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น