มีค่าใช้จ่าย

อบรม การออกแบบระบบประเมินค่างาน เรื่องง่ายๆ ใครก็ทำได้ ( Job Evaluation and Classification )

อบรมวันที่ 06 สิงหาคม 2567
จำนวนคนดู 37 ครั้ง
อบรม การออกแบบระบบประเมินค่างาน เรื่องง่ายๆ ใครก็ทำได้ ( Job Evaluation and Classification )
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การออกแบบระบบประเมินค่างาน เรื่องง่ายๆ ใครก็ทำได้ ( Job Evaluation and Classification )
- รอบที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 06 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยพงศา บุญชัยวัฒนโชติ
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

          จากผลสำรวจปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในรอบหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร ถือเป็นกลุ่มปัญหาในอันดับต้น ๆ ที่เกิดขึ้นทุกปี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้จากการทำงานก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา HR ยุคใหม่ ก็คือ การประเมินค่างาน ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านวิชาการแต่ต้องนำไปใช้อย่างศิลปะที่ให้ HR ได้ศึกษา เรียนรู้และนำไปปฏิบัติตาม แต่ปัญหาของด้านวิชาการคือ ไม่สามารถนำ HR ที่เป็นนักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการประเมินค่างานจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง จึงทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะนักวิชาการต้องการประสบการณ์ แต่นักปฏิบัติก็ต้องการหลักวิชาการด้วยเช่นกัน หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์    

     1. ให้เรื่องประเมินค่างานกลายเป็นเรื่องง่าย จากการถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงจากวิทยากรโดยตรง  
     2. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินค่างาน  
     3. สามารถออกแบบและกำหนดปัจจัยในการประเมินค่างานที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้
     4. สามารถนำผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานมากำหนดค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
     1. ความหมายและแนวคิดในการประเมินค่างาน กับการบริหารค่าตอบแทน
     2. แนวคิดการออกแบบงาน และการจัดโครงสร้างองค์กร(Organization Chart)  ที่เหมาะสม
     3. หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอน ในการประเมินค่างาน
             -  กระบวนการและขั้นตอน ในการประเมินค่างานที่เหมาะสม
             -  การจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS)
             -  กรณีศึกษาการจัดทำ SMART JD  “คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”
             -  การวิเคราะห์งานและการจัดแบ่งกลุ่มงาน เพื่อการประเมินค่างาน
     4. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนโดยไม่ต้องประเมินค่างานก่อน ทำได้หรือไม่?
     5. หลักเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินค่างานและวิวัฒนาการของระบบประเมินค่างานในรูปแบบต่างๆ
             -  Ranking  Method
             -  Job Classification or Job Grading Method
             -  Factor  Comparison  Method
             -  Point  method
             -  กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือการประเมินค่างานชั้นนำในตลาด
     6. การเลือกและออกแบบระบบการประเมินค่างานใช้เองในองค์กร
             -  การวิเคราะห์หาคุณค่าขององค์กร
             -  การกำหนดปัจจัย (Factor) และคะแนน (Score) ในการประเมินค่างานให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร
             -  วิธีการกำหนดตารางแปลงค่างานให้เป็นระดับงาน
     7. เทคนิคการนำผลการประเมินค่างานไปใช้ในการบริหารค่าจ้าง และสายความก้าวหน้าของพนักงาน
             -  การจัดระดับงาน ระดับตำแหน่งหน้าที่ ตามผลการประเมินค่างาน
             -  การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับระดับงาน
             -  การสร้างสายความก้าวหน้า Career path ในการทำงาน
     8. ระบบประเมินค่างานระหว่าง การซื้อสำเร็จรูป พัฒนาขึ้นเอง หรือว่าจ้างผู้พัฒนา อย่างไหนดีกว่ากัน ?
     9. Workshop ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งาน
     10. Workshop การฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบประเมินค่างานใช้ในองค์กร

     11. ประเด็นปัญหาในการประเมินค่างานพร้อมแนวทางแก้ไข

วิธีการฝึกอบรม

     1. บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
     2. Workshop ฝึกปฏิบัติประเมินค่างานและจัดระดับงานจริงสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การออกแบบระบบประเมินค่างาน เรื่องง่ายๆ ใครก็ทำได้, Job Evaluation and Classification

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล · เพื่อใ...
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียว...
หลักสูตรนี้จะบรรยายถึงความหมายของถิ่นกำเนิดสินค้า หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการได้ถิ่นกำเนิด หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ระเบียบพิธีการศุลกากรในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภา...
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์นี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักการตลาดและผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ ให้น่าสนใจ น่าติดตา...
ความต้องการรายงาน(Reporting) จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รายงานด้านการขาย การเงิน การผลิต เป็นต้น และรายงานด้าน HR ก็เป็นรายงานที่ผู้บริหารมีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆปฏิบัติการจัดทำ...
การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่...
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโล...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้าง