มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Material Requirements Planning )

อบรมวันที่ 16 สิงหาคม 2567
จำนวนคนดู 111 ครั้ง
อบรม หลักสูตร เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Material Requirements Planning )
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Material Requirements Planning )
- รอบที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 4 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 5 วันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 6 วันที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 7 วันที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 8 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 9 วันที่ 16 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอนันต์ ดีโรจนวงศ์
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เนื้อหาหลักสูตร

 *** ยืนยันจัดอบรม 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom ***

หลักการและเหตุผล

     MRP (Material Requirements Planning) คือ แผนหรือตารางความต้องการวัตถุดิบ (Items) ในแต่ละวันของการผลิต และตามสูตรการผลิต (Bill of Material: BOM) ของสินค้าหนึ่ง ๆ ดังนั้น MRP จึงขึ้นอยู่กับความต้องการวัตถุดิบจากสูตรการผลิตและตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ (dependent demand) เช่น แผนความต้องการขวดเปล่าเพื่อบรรจุน้ำอัดลม หรือ ฝาขวด, ฉลากปิดขวด, น้ำตาล และแก๊ส รวมถึงแผนความต้องการน้ำดิบบริสุทธิ์เพื่อนำไปกรองและผสมตามสูตรการผลิต โดยสามารถบรรจุขวดและวางลงในกล่องหีบห่อได้อย่างเพียงพอ โดยตารางความต้องการวัตถุดิบหรือ MRP มีหัวข้อที่สำคัญคือ


   1. Gross Requirements คือ จำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องการทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน
   2. Scheduled Receipts คือ ตารางการรับวัสดุที่ต้องการทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน
   3. Projected Stock Balance คือ จำนวนวัตถุดิบที่คาดหวังว่าต้องมีให้พร้อมเพื่อรองรับการผลิตในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน
   4. Net Requirements คือ จำนวนวัตถุดิบที่ต้องการสุทธิทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน
   5. Planned Order Receipts คือ แผนการรับวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน
   6. Planned Order Releases คือ แผนการสั่งวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน
    
หัวข้อต่าง ๆเหล่านี้ล้วนนำมาใช้ในการสร้างตาราง MRP ให้เกิดความสมบูรณ์ โดยมีข้อมูลประกอบเพิ่มเติมคือ Lead time ของการจัดส่งสินค้าของแต่ละ Supplier และ ปริมาณสินค้าคงคลังที่นับได้ล่าสุดอีกด้วย

วัตถุประสงค์

   1.  เพื่อสามารถผลิตสินค้าและส่งมอบได้ทันตามที่ลูกค้ากำหนด
   2.  เพื่อลดเวลาการรอคอยวัตถุดิบจาก Supplier ที่มี Lead time การส่งมอบที่ยาวนานได้
   3.  ลดเวลาการ Downtime ของเครื่องจักรที่เกิดจากการป้อนวัตถุดิบไม่ทันหรือไม่เพียงพอ
   4.  ลดปริมาณและต้นทุนสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูปลงได้
   5.  ลดต้นทุนการผลิตสินค้าจากการผลิตแบบ Just in time (JIT)
   6.  ลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหา
   7.  ลดความแปรปรวนของการผลิตและแผนการผลิตประจำวัน
   8.  ลดปริมาณสินค้า Safety Stock
   9.  ลดพื้นที่การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   10.  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน


หัวข้อเนื้อหา    
   1.  ระบบ MRP (Material Requirements Planning) คืออะไร วัตถุประสงค์และประโยชน์
   2.  ระบบ MRP (Material Requirements Planning) และ S&OP (Sales and Operation Planning)
   3.  การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Customer Demand Forecasting) กับการพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)
   4.  การวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขายสินค้า (Sales Predictive Analytics)
   5.  ขั้นตอนของกระบวนการทำระบบ MRP
   6.  ความแตกต่างระหว่าง MPS (Master Production Schedule) กับ MRP (Material Requirements Planning)
   7.  การคำนวณตาราง MRP (Master Production Schedule)
   8.  การตั้งสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material: BOM)
   9.  การคำนวณตาราง MRP (Material Requirements Planning)
   10.  MRP กับการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง
   11.  ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Cost of Inventory)
   12.  ระบบ EOQ (Economic Order Quantity)
   13.  การหาจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point: ROP)
   14.  การกำหนดปริมาณสินค้าในคลังสินค้าเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock)

   15.  กลยุทธ์การวางแผนการผลิตและการจัดซื้อแบบ Just in Time (JIT for Planning & Purchasing)


 รูปแบบการฝึกอบรม   

       - การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษาสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิค วิธีการ จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์...
หลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกับแนวทางการขายและการตลาดออนไลน์ เพื่อให้พนักงานขายมีแนวทางในการทำผลงานยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายมากขึ้น และฝึกให้เคยชินกับการขายรูปแบบนี้
เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายข...
สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 66/67 ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและผลประกอบการ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มากมาย ตัดสินใจจะเป็นเรื่องที่ง่ายดาย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)" รุ่นที่ 16
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองในการขาย รุ่นที่ 0003 วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเข้าสู่การผลิตเครื่องมือแพทย์ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ อัพเดทมาตรการกฎระเบียบ และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อการปรับตัวของผู...
มีความรู้ความเข้าใจ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้