มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร การพัฒนาพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม หลักสูตร การพัฒนาพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การพัฒนาพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- รอบที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.ณรงค์ ตู้ทอง
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

        คลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้น คือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ บุคลากรที่พนักงานที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมคลังสินค้า หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารพนักงานและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงการบริหารงานคลังสินค้า อีกประการหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการลดต้นทุนภายในคลังสินค้าที่มีความสูญเปล่าจำนวนมากที่สามารถนำมาลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเกิดกำไรสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานคลังสินค้า ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ เรื่อง การพัฒนาพนักงานคลังสินค้า ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมข้าใจบทบาทหน้าที่ในงานคลังสินค้าเพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้า

4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการพัฒนาคลังสินค้า ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


Session 1: ทบทวนความเข้าใจ

 • กิจกรรม เพื่อปูพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และความเกี่ยวโยงของสินค้าคงคลังที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
 • ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง
 • ระบบการบริหารคลังสินค้ากับบริหารสินค้าคงคลัง
 • ประเภทของสินค้าคงคลัง
 • การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

Session 2: การลำดับความสำคัญของสินค้าคงคงคลัง

 • การวิเคราะห์ความสำคัญด้วยแนวคิด ABC Analysis
 • วิเคราะห์ด้านความสำคัญกับการผลิต (VED Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านความถี่ในการใช้งาน (FSN Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านราคา (HML Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านระยะเวลาในการส่งมอบวัสดุ

Session 3: บทบาทหน้าที่ในการทำงาน

 • ตำแหน่ง หน้าที่ ที่มีอยู่ในองค์กร ความครอบคลุมต่อการดำเนินงาน
 • สภาพในการดำเนินงานปัจจุบัน
 • เป้าหมายในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง
 • หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • ทักษะการเป็นผู้ให้และผู้รับในการทำงาน
 • ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาในการดำเนินงานคลังสินค้า
 • เรียนรู้ปัจจัยต่างๆสู่ความสำเร็จชองการขับเคลื่อนงานคลังสินค้า
 • ทักษะการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการค้นหาความสูญเปล่าที่อยู่ในคัลงสินค้า
 • ทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพงานและการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Session 4: Workshop การมุ่งเน้นค้นหากับดักที่ทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จ

Session 5: Workshop การค้นหาความสูญเปล่าที่อยู่ในคัลงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Session 6: สรุป ถาม – ตอบข้อซักถามสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: พื้นฐานระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สินค้าคงคลังที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ, บริหารสินค้าคงคลัง, วิเคราะห์ต้นทุน, ABC Analysis, ความสำคัญกับการผลิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) จ.ฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 5 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยกา...
สัมมนาที่จะพาท่านไปสู่ความสำเร็จ บรรยายจากประสบการณ์ของ "Millionaire" ที่เคยติดลบมากถึง 8 หลัก มาก่อน เขาพลิกชีวิตกลับมาได้อย่างไร..
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ งานฝ่ายขายและการตลาดงานด้านทรัพยากรบุคคล, งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆ
เพื่อให้ Safety Officer เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 สามารถดูแลรับผิดชอบหน้าที่การประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับ...
เรียนรู้และศึกษาดูงาน การซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance) ประกอบด้วย การซ่อมบำรุงขบวนรถไฟ การซ่อมบำรุงทางรถไฟ การซ่อมบำรุงระบบควบคุมการเดินและระบบบอาณัติสัญญาณ ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน)”
สมัครและชำระก่อนวันสัมมนา เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)