มีค่าใช้จ่าย

อบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

อบรมวันที่ 05 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่  (Modern Inventory & Warehouse Management)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)
- รอบที่ 1 วันที่ 05 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 05 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอนันต์ ดีโรจนวงศ์
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุดอย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้อีกด้วย         

     การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบ การจัดเก็บในส่วนของกิจกรรมขาเข้า และการหยิบสินค้า บรรจุสินค้า และจัดส่งสินค้าสำหรับกิจกรรมขาออก ให้ผู้รับเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน และให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำอย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า เพื่อให้สามารถรองรับการเป็นคลังสินค้าในยุคใหม่ ด้วยปรับปรุงการปฏิบัติงานแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น รวมถึงการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

     โดยในปัจจุบันซึ่งเป็นยุค Logistics 4.0 การใช้นวัตกรรมการสื่อสารและควบคุมแบบไร้สายความเร็วสูงในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าและการใช้โปรแกรม AI (Artificial Intelligence) เพื่อการพัฒนาก้าวไปสู่คลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Factor or Warehouse) เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข็งขันได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
   1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านคลังสินค้า เช่น การลดระยเวลาการรับสินค้า การตรวจสอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง การจัดเก็บสินค้าได้อย่างรวดเร็ว การหยิบสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การบรรจุสินค้าและการนำส่งสินค้าได้ตามกำหนด ด้วยหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าอย่างได้ผล
   2. ลดต้นทุนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
   3. รู้จักการประยุกต์นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0 มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคลังสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้อย่างแท้จริง
   4. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม รวมถึงการเติมเต็มสินค้าได้ทันก่อนที่สินค้าจะหมด โดยยังสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและทันต่อเวลา


เนื้อหาของหลักสูตร
   1. ความหมายของการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการดำเนินงาน
   2. การจัดพื้นที่และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
   3. บทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่
   4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
   5. การเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover)
   6. การประยุกต์ใช้ JIT และระบบ ABC ในการลดปริมาณสินค้าคงคลัง
   7. การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
   8. ระบบ EOQ (Economic Order Quantity) และการหาจุดสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point)
   9. การกำหนดปริมาณสินค้าเผื่อฉุกเฉิน (Safety Stock)
   10. เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าในแบบ Digital Platform 4.0

   11. นวัตกรรม AI และ IoT เพื่อการจัดการคลังสินค้า

วิธีการสัมมนา   

   - การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่, Modern Inventory & Warehouse Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)" รุ่นที่ 23 วันที่ 7-9 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)” รุ่นที่ 16
ปัจจุบันการขนส่งและการกระจายสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้านับ...
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างานให้มีความเข้าใจหลักการข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ได้อย่างแม่นยำสามารถทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสมาชิกในหน่วยงาน
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเว...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "Balanced Scorecard เครื่องมือแปลงวิสัยทัยศน์สู่การปฏิวัติ" รุ่น 2 วันที่ 23-24 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อสำรวจและเสริมสร้างสุขภาวะ แบบสมดุลงาน & วิถีชีวิต (Work-life harmony) ด้วยแนวคิด & เทคนิคในการรับมือกับภาวะเครียด (Stress management)